School 1, O.B.S. Daalhuizen Afdrukken E-mail

Bouw
Begin 1900 bevond School 1 zich nog aan de Noorder Parallelweg. De school aan de Vondellaan is gebouwd in 1924 in opdracht van de gemeente Rheden en is vrij traditioneel gebouwd met verschillende stijlinvloeden. De architect was J.H.W. Leliman. De bouwsom bedroeg ƒ163.000. Op de foto’s in fig 1 en 2 is de voor- en achterkant van de school te zien, met naast de school de woning van het schoolhoofd. Deze foto’s staan in het boek Scholenbouw over architect J.H.W. Leliman geschreven door E.J. Rothuizen, H.J. Kockx en K. Brants. De bouwtekeningen laten zien dat er in de school 13 lokalen waren. Op de begane grond was er een kamer voor het schoolhoofd en voor de schoolarts. Verder waren er plannen om op het schoolplein een (gymnastiek)lokaal te bouwen die middels een corridor met de school verbonden zou worden. Deze bouw is door onbekende reden nooit doorgegaan.

Bouwplan school 1Bouwplan school 1luchtfoto school 1

De school heeft in de loop der jaren verschillende namen gehad. Voor de Tweede Wereldoorlog heette de school, School 1. Het nummer gaf het aanzien van de school weer. School 1 gold als één van de beste scholen uit de omgeving. Later heette het de Prof. Casimir school en tegenwoordig draagt de school de naam Openbare Basis School ‘O.B.S. Daalhuizen’. De luchtfoto is ter beschikking gesteld door de familie Vredenberg. Naast de familie Vredenberg aan de Enkweg woonde vroeger meneer Limbeek, hij was betrokken bij de bouw van de school.

 

Schoolhoofden

Schoolhoofd HoitinkHet eerste schoolhoofd aan de Vondellaan was de heer Arnoldus Wilhelm Hoitink. Binnen in de school is een plaquette ingemetseld van de heer Hoitink met de tekst: ‘IN DANKBARE HERINNERING A.W. HOITINK Voor ontvangen kennis en vriendschap onderw. pers. en oud leerlingen. april 1948 (Links onder staat 1917 en rechtsonder 1939)', waarschijnlijk de jaren waarin hij schoolhoofd is geweest. In het adresboek van 1937 wordt A.W. Hoitink vermeld als woonachtig aan de Vondellaan 1. Dit is het huis dat gebouwd werd voor het schoolhoofd. In de Arnhemsche Courant van 21-7-1939 stond een verslag van zijn afscheid. "Hoitink was 22 jaar lang hoofd van school 1 en betrok 17 jaar geleden het prachtige ruime gebouw aan den Enkweg. Burgemeester Zimmerman reikte op de receptie bij zijn afscheid hem de zilveren medaille aan van verdienste der gemeente Rheden aan." Hij had het onderwijs veertig jaar gediend. Afscheid heer Hoitink
Hierna is meneer J.C. Friedericy schoolhoofd geweest. Hij woonde in de Torckstraat. Gedurende enkele oorlogsjaren was de heer L.C. Dekkers schoolhoofd. Na de oorlog mocht de heer Dekkers zijn taak niet voortzetten. De heer Friedericy kwam weer terug. School 1 was tot 1953 een combinatie van lagere school en de Mulo school, het hoofd van beide scholen was de Hr. J.C. Friedericy. Toen in 1953 de nieuwbouw van de Mulo aan de Rozendaalselaan in gebruik werd genomen bleef de Hr. Friedericy schoolhoofd van de Mulo, de lagere school kwam vanaf dat moment onder leiding te staan van de Hr. H.J. Kits. De heer Kits werd hoofd in 1951 en bleef dat tot zijn afscheid op 22-6-1968. Hierna is eerst meneer Mol nog even schoolhoofd geweest en daarna meneer M. de Grip.  

De heer Dik Berends bezocht de school van 1938 tot 1944 en herinnert zich: 'Ik heb de heer Hoitink, die zeer geliefd was, dus nog een jaar meegemaakt. Aan het einde van de schoolmiddag kwam hij soms bij ons in de klas vertellen of voorlezen, waarbij we aan zijn lippen hingen. Toen ik later voor het knippen van mijn amandelen in het Ziekenhuis lag, kwam hij me daar opzoeken. Naar mijn vaste overtuiging werd hij echter niet opgevolgd door de heer Friedericy, maar door de heer Decker.'
De foto van plaquette is gemaakt door Gerard Burgers.

 

Meneer de Grip vertelt ( sept. 2011):

'In Deventer heb ik de kweekschool doorlopen. Na ervaring te hebben opgedaan als leraar, heb ik op verschillende scholen als schoolhoofd gewerkt. Mijn eerst verdiende geld als schoolhoofd bedroeg ƒ125.- per maand. In het hoofdonderwijsjargon maakte je promotie als je bijvoorbeeld van een 'vijfmans' naar een 'zevenmans' school ging. In 1974 ging ik naar de Professor Casimirschool in Velp. Ik volgde de heer Mol op, hij is niet zo lang hoofd geweest, ongeveer drie jaar. Daarvoor was meneer Kits schoolhoofd.

In Velp waren in die tijd drie scholen genoemd naar onderwijskundigen: twee scholen in Velp Zuid, de Prof. Gunningschool en de Prof. van de Leeuwschool en in Velp Noord de Prof. Casimirschool.

Leraren die ik me nog kan herinneren waren onder andere: mevrouw Van de Koppel, mevrouw Kruize (van de bekende hockey familie), mevrouw Van Zetten, mevrouw Knippenberg, de heer Fiekert (toneelactiviteiten), de heer Los, de heer Zondergeld, de heer Aardema (musical), de heer Weiland en de heer Hermans (muzikaal).

De klassen 1, 2 en 3 zaten beneden in het gebouw en de klassen 4, 5 en 6 waren boven.

Ik vond het belangrijk dat er op school rust heerste. Een zekere uniformiteit is daarbij gewenst, juist om kennisoverdracht zo goed mogelijk inhoud te kunnen geven. De kinderen een stevige basis algemene kennis meegeven stond bij mij hoog in het vaandel. Maar kinderen moeten vooral graag naar school gaan. In mijn tijd zongen we aan het begin en aan het einde van de dag een lied. Ik stond ook open voor nieuwe ideeën, zo is de handenarbeid geïntroduceerd.

Behalve de gebruikelijke feesten, zoals Pasen en Kerst, herinner ik me vooral de dam- en schaakwedstrijden en rolschaatswedstrijden. Het waren korte baan wedstrijden. Het was dan feest op het plein. Bekende Nederlanders, waaronder schaatsster Atje Keulen Deelstra, kwamen de prijzen uitreiken. De schaakborden waren gemaakt door kunstenaar Enno Brokke.

Klaar voor de start?! Heer de Grip in gesprek met Atje Keulen Deelstra Alles wordt nauwkeurig bijgehouden Vaantje 1979

Ook de bootreizen met leerlingen uit de zesde klassen waren geweldig leuk, een week rondvaren door Nederland: in Rotterdam naar de Euromast, in Den Haag naar de Tweede Kamer en in Amsterdam de Nachtwacht bekijken. Wat ze op school geleerd hadden in de praktijk te zien was voor de leerlingen erg indrukwekkend. Onderweg werd er ook voor vermaak gezorgd en aan het einde van de reis kregen ze allemaal ƒ5.- om te besteden.

Omdat er aan de Egmondstraat een Montessori kleuterschool zat en wij te maken hadden met achteruitgang van het aantal leerlingen en wilden voorkomen dat ze allemaal naar de Montessorischool in Arnhem gingen, werd in 1980 besloten ook een Montessori afdeling te realiseren. In oktober werd de afdeling Montessori-lager onderwijs officieel in gebruik gesteld door onderwijswethouder M. Bruil. De helft van de leerlingen ging naar de gewone basisschool en de helft naar de Montessori afdeling. Betreffende leraren volgden een opleiding. Per kind werd gekeken waar het, het meest geschikt voor was. Er kon vrij gemakkelijk van afdeling veranderd worden als dat gewenst was. De onderlinge verstandhouding tussen de leerkrachten was heel goed. Met de komst van de kleuters veranderde de school van een lagere school in een basisschool.
Een kranten artikel meldt: MONTESSORI BASISSCHOOL IN VELP, Onderwijswethouder M. Bruil heeft de afdeling Montessori lager onderwijs officieel in gebruik gesteld. (10-10-1980) Een kleuterschool was er al. De school kreeg een tafeltennistafel en de kinderen vierden feest, onder andere door een grote verkleedpartij.

Na 10 jaar heb ik het stokje overgedragen aan de jongere generatie, die weer heel andere ideeën had over hoe de school geleid moest worden. In 1984 heb ik afscheid genomen, meneer Zondergeld volgde mij op. Een paar jaar later veranderde ook de naam van de school, Prof. Casimir werd 'Openbare Basisschool Daalhuizen.'

Het schoolplein

Meneer de Grip zette zich niet alleen als schoolhoofd in voor de kinderen, hij ontwierp ook speeltoestellen en verkocht deze ontwerpen. Het toestel op het vroegere schoolplein was ook van zijn hand. Meneer de Grip was een tegenstander van het bouwen op het schoolplein. Dat dit fijne, door het muurtje vrij veilige schoolplein, ten koste gegaan is van speelgelegenheid van kinderen vond hij, net als velen anderen, onbegrijpelijk. Één van de argumenten van voorstanders van de aanbouw was, dat de trap in school gevaarlijk was. Op initiatief van meneer de Grip is er in het midden van de brede trap een extra leuning aangebracht. Kinderen konden zich zo makkelijker vasthouden. In de tien jaar dat meneer de Grip schoolhoofd is geweest zijn er geen ongelukken met de trap gebeurd!

 

Huis schoolhoofd en leraren
Vondellaan 1Het huis van het schoolhoofd aan de Vondellaan nummer 1 is gelijktijdig met de school gebouwd. Het schoolhoofd A.W. Hoitink is de eerste bewoner geweest van het huis. Na zijn afscheid als schoolhoofd, mocht hij niet in het huis blijven wonen. In 1939 verhuisde hij naar de Dillenburglaan.
Later is het huis aan de Vondellaan eigendom geworden van de Rijksinspecteur van lagere school, de heer A.J. Siemons.
Veel leerkrachten hebben in de wijk met de bouwstijl 'Amsterdamse School' gewoond. Dat was een echte 'onderwijzersbuurt'. Onderwijzers genoten vroeger een hoger aanzien dan tegenwoordig.

 

Tweede Wereldoorlog
In de Tweede Wereldoorlog leerden de kinderen bij luchtalarm onder de schoolbanken te duiken. In de schoolboekjes staat niets meer over de Koninklijke familie. Van de bezetter, Duitsland, is dit verboden. De eerste oorlogsjaren gaan verder betrekkelijk ‘gewoon’ voorbij, de kinderen krijgen les. In 1944 vorderen de Duitsers veel villa’s en ook de school. De kinderen krijgen dan les in de ‘Tramstraatschool’. Hier krijgen de kinderen het nieuws te horen dat de invasie, de landing van geallieerden aan de kust van Frankrijk, is begonnen. Zou de oorlog snel afgelopen zijn? Niets bleek minder waar. De kinderen gingen een jaar niet naar school. Gedurende de oorlogsjaren 1944 en 1945 bleef de school gevorderd door de Duitse Wehrmacht. Op het schoolplein werden twee half ingegraven schuilbunkers gebouwd, die met de uitgegraven grond afgedekt werden. De lessen in deze oorlogsjaren werden zo mogelijk bij diverse particuliere adressen gegeven, maar vaak was dit van korte duur. Er is ook nog les gegeven in de school aan de Schoolstraat. Ook hier kwam al snel een einde aan toen er vlakbij een V1 neerstortte. De kinderen hadden dus veel vrijheid. Ze konden vaak in de sneeuw spelen, maar ze hadden ook te maken met gevolgen van de oorlog: angst voor het oppakken van vader, broer of opa, angst voor de bommen en granaten en de aanblik van kapotte huizen, gewonden, het lawaai van de vliegtuigen. In huis waren evacués, vreemde mensen, die uit hun eigen huizen moesten vluchten. Veel kinderen moesten helpen het huishouden draaiende te houden: hout sprokkelen en aan eten zien te komen, eikels rapen. Regelmatig werden activiteiten door beschietingen gestoord: hals over kop dekking zoeken of vlug naar huis gaan. Omdat het schoolgebouw toch redelijk onder het oorlogsgeweld had geleden, moest het hersteld worden. In deze periode waren de lessen, onder andere, in het schooltje aan de Tramstraat.

 

Met de fiets naar school
In het boek: 'Zuinigheid met Vlijt beelden en verhalen uit het dagelijks leven rond 1954 in de gemeenten Rheden en Rozendaal' uitgegeven door de Oudheidkundige Kring Rheden- Rozendaal staat vermeld: 'Er waren (lagere) scholen die alleen de ‘buitenkinderen’ toestemming gaven om met de fiets naar school te gaan; ieder ander kind liep gewoon. Daaraan werd op de lagere school aan de Jan Luykenlaan heel streng de hand gehouden. Toen Ben Teunissen daar als nieuwe leerling op school kwam, werd hem aanvankelijk verboden op de fiets te komen omdat hij op Alteveer woonde. Dat veranderde toen de meester doorkreeg dat hij de zoon van de boswachter Teunissen was die ‘op Beekhuizen’ aan de Alteveerselaan woonde en dat Ben helemaal ‘achter’ uit het bos moest komen….'

 

 

Rolschaatsen
Al in de vijftiger jaren werd rolschaatsen, naast knikkeren, hinkelen en touwtje springen, als nieuwe rage erg populair. Als je ze zelf niet had probeerde je met een gelukkige eigenaar vriendjes te worden om ook een keer te mogen rijden. Ook toen was je als kind al merkbewust, want je telde pas écht mee, als je Hudora's had....

In de zestiger jaren maakten Kees Verkerk en Ard Schenk deel uit van een zeer sterke lichting schaatsers. Het rolschaatsen werd steeds populairder.

Veel mensen bewaren goede herinneren aan de rolschaatswedstrijden op het schoolplein. De foto's zijn gemaakt in 1971. Op de linker foto de start van de finale. 'Klaar voor de start' staan (van links naar rechts): Arthur van Hees, Adri van der Waal, Lennard Darley en Leunis Avink. De rechter foto toont de winnaars. Bij deze huldiging kreeg Adri van der Waal de gouden medaille. Hij woonde toen aan de Rozendaalselaan en zat in klas 5/6 (tegenwoordig groep 7/8).

Rolschaatsen Schoolkampioen rolschaatsen

De heer van der Waal stelde de foto van de huldiging ter beschikking. De linkerfoto komt van het Gelders archief en is gemaakt door Hans Vriesman.

De krant besteedde altijd veel aandacht aan de wedstrijden: 'De winnaars van iedere groep kregen hun medaille om, respectievelijk goud, zilver en brons. Deze uitreiking op het ereplatform werd verricht door de heer M.S. Mol, hoofd van de Casimirschool. De andere deelnemers ontvingen allen een herinneringsvaantje. Misschien dat wij de namen van deze rijders of rijdsters nog eens tegenkomen bij onze kernploegen'.

Helaas is dat er niet van gekomen, maar talent was er wel .....

 

Nieuwe leerlingenAangifte nieuwe leerlingen
De aangifte van nieuwe leerlingen voor het Openbaar Onderwijs diende bijvoorkeur te geschieden voor 1 mei . Zie de advertentie uit 1954, deze advertentie stond in het boek ‘Zuinigheid met vlijt… beelden en verhalen uit het dagelijks leven rond 1954 in de gemeenten Rheden & Rozendaal’ en komt uit de ‘Velsche Courant’. De school was in het begin van de vijftiger jaren zo druk bevolkt dat zelfs de zolder en de lerarenkamer als klaslokaal waren ingericht.

Gelijktijdig met de nieuwbouw van de Mulo is ook het gymnastieklokaal aan de Jan Luykenlaan gebouwd, daarvoor moesten wel de schooltuintjes, die op deze plaats waren aangelegd, het veld ruimen. Aan het eind van de jaren vijftig heeft de school de naam ‘Prof. Casimir school’ gekregen. In 1989 zijn op het vroegere schoolplein schoollokalen gebouwd. Een groot gedeelte van het prachtige schoolplein moest plaatsmaken voor nieuwbouw. Veel wijkbewoners konden het nauwelijks begrijpen. Velen herinneren zich nog de rolschaatswedstrijden op het plein. Zie foto. Aan de noordkant van de school werd het schoolplein vergroot. Hier kwam een zwart (sier)hek omheen.

 

School- klassenfoto’s

Schoolfoto van 1938

Henk Aartsen met schoolfotoOp deze foto laat de heer Aartsen trots de ingelijste panorama foto zien waar alle kinderen en leraren van de lagere School 1 aan de Jan Luykenlaan op staan. De repro is in 2009 gemaakt door Gerard Burgers, de heer Aartsen was toen 82 jaar oud. De oude panorama foto moet ongeveer gemaakt zijn 1938?. Rechtsonder in de foto staat: Nv. Vereenigde Fotobureaux A’dam –c-tel. 40856 Singel 93 Rouline Foto’s. Kennelijk is de foto door een schoolfotograaf gemaakt. Voor de foto is er gewacht op gunstige weersomstandigheden, want de foto moest buiten gemaakt worden. De voorste rij kinderen zitten op rieten ‘keuken’ stoelen. Alle kinderen met de beentjes van de grond, blote knieën en kniekousen. Op de grond ligt grind. De meeste jongens dragen stropdassen en veel meisjes hebben kanten kraagjes. Enkele jongens hebben een matrozenpakje aan. Het is duidelijk dat de kinderen er op hun ‘paasbest’ uit moesten zien voor de foto. Er waren ook kinderen die hoeden of petten droegen. Bekende kinderen uit de wijk waren Chris Meeuwissen (van de bakker), Mientje Willemsen (dochter van tuinder Willem Willemsen) en de zoon van Gumster (tuinderij aan de Poortstraat). Helemaal rechts op de foto zijn nog een aantal huizen van de Rozendaalselaan zichtbaar. Het gymlokaal stond er toen nog niet. Voor de school stonden een aantal enorme bomen in blad. De foto moet dus in het voorjaar of de zomer gemaakt zijn. Het hoofd van de school was de heer A.W. Hoitink. De leraren waren: de gebroeders Bol (Evert en Ferdinand), meester Bening (Duits) en Juffrouw van Manen. Op de foto staan de gebroeders Henk en Eef Aartsen, zonen van de eigenaar van café Flora uit de Oranjestraat. Meneer Aartsen vertelde dat de heer Benink altijd, voor schooltijd, om 6.00 uur met een stel kinderen het bos inging naar Beekhuizen. Ook kon hij zich nog herinneren dat de heer Hoitink heel vaak zei: ‘Ik ben een Achterhoeker’, maar wat hij daar nu precies mee bedoelde…'

Schoolfoto school 1

 

 

 


 

 

 

De heer Dik Berends laat weten: 'Ik ken deze foto van mijn broer (Peter), die er ook op staat. Hij vertelde, dat de leerlingen in een halve cirkel waren opgesteld en dat de camera al draaiend de opname maakte. Daarom staat de school er ook zo vertekend op.
Van de leerkrachten herken ik de dames Van Manen (midden op de linker helft van de foto) en Struiksma (bijna helemaal rechts) en de heren Hoitink en Benink (de langste van allen). Van de leerlingen, van links naar rechts (* : zittend op de eerste rij): Jan ten Brinke, Henk Geurts*, Guusje van Rijn, Wim Momma*, Lex van Brero*, Dick Mantel, Johan Lüps*(van Kasteel Biljoen), Paul(?) Leeuwe van Middelstum, Lejo Spoon*, Lenie Keuken(?), Maurits van Hal, Jaap Scharrenberg, Rob Schwalbach(?), Casper de Vaal*, mijn broer Peter (met petje scheef op zijn hoofd), Jaap Schermerhorn, Kees Koorn, Coby Bouwens*, Ab Zwarts, Atie Otter, Kees Struyk*, Chris Peters*, Ennie Spiele(?), Jacques Allebrandi, Eef Aartsen, Han(nie) Klerk, Henk Aartsen (zoals hierboven al genoemd), Rosemarie Kamphuisen*(?), Gerard Hagen*, Rob van de Koppel(?), Riet Zwarts, Gerda en Nettie* Meijerman, Jaap Beens* en Marti Hogeweg*. Misschien sommigen verkeerd herkend en zeker wel eens de naam verkeerd gespeld. Verder nog drie broers Jansen(?), jongens Brethouwer en Tromp Meesters? en vele gezichten, waarbij ik geen naam meer weet. En Geurt Schuit, Gerard Heineman, Rob Portheine, Joke Franken en Ina Spiele moeten er toch ook op staan?'

 Mulo leerlingen en leraren

Bovenstaande schoolfoto is ter beschikking gesteld door mevrouw Hupkes-Koens. De foto is tegelijkertijd gemaakt met de panorama foto hierboven. Op deze foto staan de Mulo leerlingen en leraren van School 1. Achter de heer Hoitink, de man met vlinderdas in het midden van de foto, staat 'zuster' Timmermans, zij werd verloskundige in Velp.
De heer Bram van Loon laat weten: 'Omdat zowel de lagere school leerlingen als de Mulo leerlingen in een gebouw waren gehuisvest sprak men tot 1945 steeds over klas 7, 8, 9 en 10. Na de oorlog kwam er een grote toeloop van leerlingen op gang. In schooljaar 1946/47 startte men voor het eerst met een parallelklas in de 1e klas. Mijn broer Tinus zat daar bij. In 1947/48 kwam er opnieuw een parallel 1e klas waarin ik begon.'

 

KlassefotoDit is een klas van School 1. De foto moet ongeveer in 1943 gemaakt zijn. Het hoofd van de school was de heer Hoitink en de leraar achter in de klas de heer Benink. Rechts achter in de klas zit Marietje van Ingen, het meisje met bril en strik. Ook haar broer Henk van Ingen heeft op deze school gezeten. Zij woonden in de Thorbeckestraat in Velp. Marietje had een vriendin, Margje, wonende in de Ijsselstraat, een dochter van een rijwielhandelaar, waarmee ze in die tijd, vrij uitzonderlijk, af en toe met fiets naar school ging. De heer Dik Berends herinnert zich: 'Naast Marietje van Ingen zit Jannie Ditzel. Voor Marietje zit ik, Dik Berends, enigzins verscholen achter Arie Leumes. Rechts naast mij zit Rob van de Sande. Waarschijnlijk zijn Margje Grisèl en Greetje Fransbergen niet op de foto gekomen. Van één van beide is alleen een arm te zien. Van een kamer voor een schoolarts kan ik me niets herinneren. Het zanglokaal was beneden op de noordwesthoek van het gebouw. Voor gymnastiek gingen we naar het gymnastieklokaal van de Nassau- en Oranjeschool aan de Oranjestraat'.

Meer klassefoto's zijn te vinden op de site: www.mulovelp.com

 

Herinneringen aan School 1

Herinneringen van mevrouw Riek Klapwijk:
'In de eerste klas 1935/1936 had ik mevrouw De La Fontaine Verwey. In klas 3 kregen we voor het eerst gym. In die klas kregen we nog een Sinterklaascadeautje, hiervoor moesten we drie wensen op een verlanglijstje zetten. Daar had ik gymschoenen opgezet. Ik weet nog dat juffrouw Struiksma (Riek, de lange) tijdens een schrijfles naast mijn bank stond en zachtjes vroeg, wat voor schoenmaat ik had. (33) Kennelijk waren de gymschoenen boven de begroting, want die heb ik niet gekregen.

In klas vier had ik F.E. Bol. In die klas 1938/1939 ben ik door hem in de entree aan de Vondellaan apart toegesproken. Het schoolreisje dat jaar was met de trein uit Velp naar Kampen en vandaar met de boot naar Urk. Ik zou niet meegaan, want dat was waarschijnlijk te duur. Hij vertelde me dat ik toch mee mocht! In klas 5 en 6 had ik zijn broer Eduard. Die is later schoolhoofd in Laag Soeren geworden.'

Herinneringen van de heer Bram van Loon:
'
Na de oorlog kwam er een grote toeloop van leerlingen op gang. In schooljaar 1946/47 startte men voor het eerst met een parallelklas in de 1e klas. Mijn broer Tinus zat daar bij. In 1947/48 kwam er opnieuw een parallel 1e klas waarin ik begon. Er bleven ook wel leerlingen zitten, er verhuisden een aantal naar buiten de gemeente en er was emigratie. Terwijl anderzijds kinderen uit Indonesië,Nieuw-Guinea en Suriname op school kwamen. Kortom in de periode 1947-1952 fluctueerde het aantal leerlingen nogal sterk. Ook kwamen er veel gezinnen tijdelijk in een pension in Velp wonen, waarna men doorstroomde naar een vaste behuizing in het land of daarbuiten. Zelf kwam ik in 1949/50 in een combinatieklas 3/4 bij mevr. van Maanen. Er waren net niet genoeg leerlingen voor 2 volle klassen. Dit herhaalde zich in 1950/51 met de combinatieklas 4/5 bij mijnheer van Beek, die in dat jaar trouwde met mevr.(Tine) Struiksma ('de korte' zeiden wij, in tegenstelling tot haar oudere zuster, die dan ook 'de lange' werd genoemd). Na het huwelijk mocht mevr. van Beek geen les meer geven. Vreemde regel als je er nu over nadenkt. Gezien het aantal klaslokalen barstte de school toen uit zijn voegen. Omdat sommige Mulo klassen niet al te veel leerlingen hadden, kwamen zij in de kamer van het schoolhoofd en het zanglokaal te zitten. Er zal zeker toen al over de plannen voor een nieuw gebouw voor de Mulo en de afsplitsing van de lagere school zijn nagedacht.

 

Mevrouw van der Meer- van den BoschMevr. van der Meer-van den Bosch
In december 2013 meldt Rheden Nieuws.nl: Drie december 2013 vierde Mevr. van der Meer - van den Bosch haar 105e verjaardag. Zij is hiermee de oudste inwoonster van de gemeente Rheden. Burgmeester P.M. van Wingerden-Boers ging bij haar op bezoek. Van 1 april 1946* tot 1 maart 1970 was mevrouw van der Meer onderwijzeres op School 1.
*In een artikel in De Gelderlander (18-12-2012) staat echter dat Geertje Sijke van der Meer-van den Bosch in 1930 aan het werk ging als onderwijzeres op School 1. Hiermee is ze op 60-jarige leeftijd mee gestopt. 
Toen ze 64 was trouwde ze met Anton van der Meer, musicus en later organist bij de Protestantenbond in Velp. Ze woont in woon- en zorgcentrum Oosterwolde.
Ze is geboren op 3 december 1908 en overleed op 7 maart 2014.

 

Prof. Casimirschool
Ongeveer in de vijftig-, zestig- en zeventiger jaren heette de school de Professor Casimirschool. De school is vernoemd geweest naar Rommert Casimir, een Nederlands opvoedkundige en onderwijsvernieuwer, (Kollum 29 september 1877-Voorburg 13 maart 1957). Oud leerlngen uit de Casimir periode hebben hun eerste reunie gehad op 10 september 2006 en de volgende op zondag 25 september 2011. Het gaat om oud leerlingen die in de periode 1950-1968 op school hebben gezeten. Zie ook
www.casimirschool-velp.nl

 

Reünie van de Velpse Mulo
Om de twee jaar wordt er een reunie gehouden door leerlingen van de Velpse Mulo. In het Streekjournaal van 8 oktober 2008 stond een artikel geschreven door Dick Bosveld: ‘Zeer geslaagd, en een puike locatie. Hier komen we nog wel terug. Jan Siebelink geeft kleur aan reünie Velpse Mulo’ .

'Honderdvijftig oud-leerlingen waren in Ellecom om de reünie van hun oude school bij te wonen. De Peerdestal bleek weer een zeer geschikte locatie. Jan Siebelink had zich voor het eerst laten strikken om de reünie bij te wonen . Het was een reünie van leerlingen uit de vijftiger jaren. Er worden enkele oud-leerlingen genoemd: Ruud Kelder,die het leeuwendeel van de organisatie op zich genomen had, Henk de Vaal de natuurlijke leider, Bram van Loon, Willy Weiland en Rikie Roelofsen uit Rheden, de twee vroegere vrienden Robert Mayer en Piet Miesyerus. En enkele leraren: lange juffrouw Struisma gaf les op de lagere school en meester Groenendijk, meester Benink, Nico de Besten bijgenaamd Bico, een geagiteerd leraar Frans, als hij op zijn tenen stond te wippen, wist je dat er strafwerk in aantocht was. Ook de schoolkrant ‘De drie Poorten’ wordt genoemd. Voor kattenkwaad kregen ze niet zoveel kans. Het ondeugendste was snoep halen bij Meeuwissen. Als een leraar iemand op de korrel had werden ze snel in de bakkerij gelaten'.

Uit het artikel blijkt dat de School in hoog aanzien stond. Er wordt gesproken over de school aan de Jan Luykenlaan, de Mulo was toen nog gevestigd in hetzelfde gebouw als School 1. In 1953 werd aan de Rozendaalselaan een nieuw gebouw voor MULO geopend, de latere Kohnstamm mavo.

Oud wijkbewoonster mevrouw Van der Sleen, toen woonachtig aan de Daalhuizerweg, heeft op de Ulo (Uitgebreid Lager Onderwijs) ook bij Jan Siebelink in de klas gezeten. Zij heeft tijdens de reünie Jan Siebelink nog gesproken.

 

Vervolgonderwijs
De termen Mulo en Ulo worden beide gebruikt. M.U.L.O betekent Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, een schoolvorm die ontstond na de onderwijswet van 1857. Het is de benaming voor een schooltype na de lagere school. De wettelijke term Mulo werd in 1920 afgeschaft en veranderd in Ulo, echter de naam Mulo is nooit meer verdwenen. In het kader van de Mammoetwet is de Mulo-school als schooltype in 1968 vervangen door de Mavo.
Van Jan Siebelink is bekend geworden dat hij naar de Openbare Lagere School 1 ging en via de Ulo naar de kweek school. Opvallend is dat hij niet naar de Christelijke School in de Oranjestraat ging. Moeder vond het te gevaarlijk de Hoofdstraat over te steken en vader vond, dat het beter was niets godsdienstigs te leren op school, dan het verkeerde.
In de laatste klas van de lagere school werden de leerlingen doorverwezen naar het vervolgonderwijs. Niet je rapportcijfers maar je maatschappelijke afkomst bepaalde welke vervolgonderwijs het beste was. Jan Siebelink bijvoorbeeld moest naar de Ulo omdat hij uit een middenstandsgezin kwam. Dit was een grote teleurstelling.

 

Woonschool
De politieke besluitvorming over de accommodatie van de Basisschool Velp-Noord heeft heel wat tijd in beslag genomen. Er waren twee opties, een plan voor volledige nieuwbouw van de school en een plan voor verbouw van het bestaande gebouw waarin de komst van achttien woningen werden opgenomen. In oktober 1987 besluit het College van Burgemeesters en Wethouders tot het combinatieplan.Maquette Daalhuizen

In de Informatiekrant van de gemeente Rheden stonden verschillende berichten over dit bijzondere plan. In de krant van november 1987 staat: ‘College kiest voor combinatieplan in Velp. School en huizen onder één dak.’ Er werd gesproken over huurprijzen van rond de ƒ300,--. De krant van oktober 1988 vermeldt: ‘Woonschool gaat door.’ En in de krant van september 1989 staat: ‘Wonen en leren onder één dak.’ Op 15 september zijn zeventien woningen opgeleverd. Het karakter van het oude gebouw is behouden, dit geeft de woningen een speciale sfeer. Er waren veel gegadigden, over de driehonderd. De school beschikt over een nieuw gebouw op de voormalige speelplaats. Deze nieuwbouw werd in juli al opgeleverd. In het kader van de renovatie en nieuwbouw kreeg het schoolplein aan de Jan Luykenlaan zijde in 1989 het kunstwerk Tekening van verbouwing'Speelplastieken' van Els Dierendonck. Het is gemaakt van baksteen. 
Momenteel (2011) vindt er weer een verbouwing plaats, er komt een verdieping op een gedeelte van de aanbouw. De nieuwbouw sluit aan bij de bouwstijl van de aanpassing die in 1989 plaatsvond.

 

Copyright © 2012 Historievandaalhuizen.nl. Admin