Villapark Ma Retraite Afdrukken E-mail

Landgoed Ma Retraite

Voor de historie van het landgoed Ma Retraite gaan we terug naar 1873. In dit jaar wordt het landgoed Schoonenberg gesplitst: het oostelijke deel wordt verkaveld en doorverkocht, en het landgoeddeel komt voor fl. 56.000 in handen van Nikolaas Martinus Constant Verwey Mejan. De naam van het landgoed gaat veranderen in “Ma Retraite”. Het landgoed van 7 ha en 57,5 are bestaat uit een huis met erf, oranjerie en grond van vermaeck.

Landgoed Ma Retraite in 1903Aan de Zandbergseweg wordt op het terrein een tuinmanswoning gebouwd, en naast de oranjerie komt er nog een loods. In 1886 gaat het eigendom over naar Charles Roosmale Nepveu, gehuwd met Jkvr Agatha Maria Johanna van Loon.
Na het overlijden van Charles (26 mei 1903) wordt het landgoed, verdeeld in 8 kavels, via een veiling te koop aangeboden. Voor de centraal gelegen kavels wordt een erfdienstbaarheid gevestigd, zodat er geen andere gebouwen mogen worden gesticht dan heerenhuizen met daarbij behoorende gebouwen, een huurwaarde vertegenwoordigende voor ieder heerenhuis, zonder de bijgebouwen, van minstens fl. 500 per jaar. Voor de kavels langs de Bergweg wordt ook een erfdienstbaarheid gevestigd, zodat er geen andere gebouwen mogen worden gesticht dan woonhuizen en winkelhuizen met daarbij behoorende gebouwen, een huurwaarde vertegenwoordigende voor ieder huis, zonder de bijgebouwen, van minstens fl. 250 per jaar. Volgens een proces verbaal van notaris Gerard de Meyier wordt op 3 november 1903 bij inzet, en op 17 november 1903 bij toeslag het landgoed Ma Retraite als geheel verkocht voor fl. 91.000 aan Willem Honig en Maurits Pico Diederick baron van Sytzama.

NV Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen te Velp

Bij acte van 8 Januari 1904, verleden bij notaris Gerard de Meyier te Velp, werd een NV opgericht “Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen te Velp, gemeente Rheden, en omstreken” , met een Koninklijke Bewilliging, besluit nr. 104, van 31 December 1903. Oprichters zijn: Willem Honig, architect te Velp; Maurits Pico Diederick Baron van Sytzama, particulier te Velp; Wilhelm Theodor Emanuel Muller – Kühlenthal, zonder beroep te Ellecom; Mr. Cornelis Bakker namens Willem Verwey Mejan, notaris te Goor; Roelof Mareus de Jong Luneau, zonder beroep te Velp.

De NV wordt aangegaan voor een periode van 25 jaren, met als doel de aankoop van landgoed Ma Retraite en ander onroerend goed te Velp, en het te exploiteren. Het kapitaal is fl. 100.000. Het bestuur wordt gevormd door twee directeuren: W. Honig en M. van Sytzama. Het toezicht wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen van de andere drie oprichters.

Bij acte van 1 februari 1904 (notaris Gerard de Meyier) wordt het landgoed “Ma Retraite”, voorheen Schoonenberg, overgedragen aan de NV. HetOntwerp Villapark Ma Retraite landgoed, aan de Velperweg, langs de Daalhuizerweg, uitkomend aan de Bergweg, bestaat uit de kadastrale percelen D 3902, 3903, 5231, 6585, 6586, 6587 en 6588, en bevat een heerenhuis met stalling en koetshuis, een oranjerie, een warme kas, een tuinmanswoning met erf, een moestuin, een boomgaard en bouwterreinen met opgaand hout, op totaal 7 ha en 57,50 are.

De NV heeft het landgoed aangekocht om het gebied om te vormen tot een villapark, zoals dat ook in gang was gezet voor het landgoed Overbeek. Een ontwerp voor het villapark is op deze afbeelding te zien.

Op 11 maart 1904 delen de heren Honig en Sytzama, als directeuren van de NV Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen te Velp, het college van B&W van de gemeente Rheden mede, dat zij voornemens zijn eenige wegen aan te leggen op het landgoed “Ma Retraite”, volgens een bijgaande situatietekening. De wegen zullen voor het openbaar gebruik worden opengesteld. Op 26 maart geven ze aan dat de wegen verhard zullen worden als grindwegen, tevens voorzien van gas en waterleidingen.

De geplande wegen zijn de huidige Schonenbergsingel, Waldeck Pyrmontlaan en Dillenburglaan. Deze straatnamen zijn pas later toegekend; in 1914 gaat het eigendom van de wegen over naar de gemeente.


Ontstaan van “de Meteoor”

WIllem HonigDoor het afgraven van de hoogste heuveltop kwam een grote hoeveelheid grond vrij, die in “kiepkarretjes” en over smalspoor naar Overbeek werd vervoerd om een deel van de gracht rond het landhuis te dempen. Paarden trokken de lege karretjes van Overbeek naar het hoger gelegen Ma Retraite park, terwijl de volle wagentjes door hun eigen zwaartekracht naar Overbeek rolden, in hun vaart geremd door meerijdende arbeiders, die de remmen hanteerden.

Tijdens deze werkzaamheden stuitte Willem Honig op wit zand. Ondernemend als hij was, nam Willem Honig proeven met het zand. Hij kocht een zogenoemde slagtafel en begon daarmee cementstenen te fabriceren. Eerst in de oude oranjerie, later in een gebouwtje achter op het landgoed onder de naam ‘Eerste Velpsche Cement- Steen- en Tegelfabriek De Bijenkorf’. Daarmee legde hij de grondslag voor wat later ‘De Meteoor’ zou worden.

 

Villapark Ma Retraite

Kadastrale kaart uit ca. 1925

Willem Honig houdt zich als “projectontwikkelaar” bezig met de vorming van het geplande villapark. Percelen grond worden gesplitst en verkocht, aan particulieren en aan aannemers, en bebouwd met villa’s van uiteenlopende afmetingen en stijlen. Willem Honig heeft, als architect, diverse villa’s ontworpen en laten bouwen.

Bij de verkoop worden door de Exploitatiemaatschappij een aantal erfdienstbaarheden vastgelegd, waaronder:
- rooilijn op 5 meter voor gebouwen inclusief stoepen en verandahs
- teekening van de huizen goedgekeurd door de NV
- gebouwen voor niet meer dan twee gezinnen en geen onder- en bovenwoningen
- geen andere bestemming dan woonhuizen (voor 10 jaar)
- voor de rooilijn struik- of heestergewas lager dan 1 meter, geen groen blijvende opgaande boomen en geen getimmerten
- tot 10 meter van de weg of trottoir alleen afscheidingen door hekwerken van ijzer of gaas
- langs de weg of trottoir hekwerken goedgekeurd door de NV
- zijkant van huizen minimaal 3 meter van de erfgrens; niet voor bijgebouwen mits deze achter de huizen worden gesteld

Arnhemsche courant 30-01-1904 Ma Retraite Arnhemsche Courant Ma Retraite 9-1-1904  Arnhemsche courant 15-4-1916 Ma Retraite 

In de periode 1905 tot 1920 zijn een dertigtal villa’s gebouwd, zoals op de kadastrale kaart uit ca 1925 te zien is. Het oude landhuis stond er ook nog. De villabouw stagneerde mede onder invloed van de slechtere economische omstandigheden. De overgebleven gebieden werden later ingevuld, maar niet meer met villa’s vanuit het oorspronkelijke idee van villapark Ma Retraite. 
Van de villa’s zijn in het Gelders Archief de bouwaanvragen met bijbehorende ontwerptekeningen terug gevonden. In het kadaster archief zijn uit de kadastrale leggers de oorspronkelijke eigenaren van de percelen opgezocht. 

 

Villa's in Villapark Ma Retraite

De villa's langs de Arnhemsestraatweg (nummers 14, 16, 22 en 24 ) zijn beschreven bij "Arnhemsestraatweg Noord"

Schonenbergsingel
Als we de kadastrale kaart vanaf de Arnhemse Straatweg volgen zien we aan de oostzijde 2 percelen onbebouwd.
Daarna volgen een aantal villa's waarbij we de nummering uit die periode voor de oorlog aanhouden.

Schonenbergingel 4 (nu nummer 2)
Op 9 februari 1905 vraagt A.A.van Heurn toestemming voor de bouw van een Villa op het landgoed Ma Retraite perceel D6754, ten N. van het terrein van Mevr. Hooyer. De architect is A.Jansen (GA 2503/2156-261). De villa krijgt de naam "Charlotte" en is uitgevoerd met elementen van de Jugendstil.

Schonenbergsingel 2 Schonenbergsingel 2  (foto Gelderland in Beeld)


Van 1928 tot 1964 is Ludwig Cohn (Arnhemsestraatweg 10) de eigenaar, en wordt het huis bewoond door de fam. Cazius.
Daarna gaat de fam. Rood daar wonen. Kees Rood was leraar Nederlands aan het Rhedens Lyceum en dichter. Dochter Lydia Rood, schrijfster, is in een TV programma op bezoek in het huis en geeft aan er met veel plezier gewoond te hebben, maar dat het huis toen al verregaand "ont-jugendstild" was.


Schonenbergsingel 6 (nu nummer 4)
Schonenbergsingel 4  (foto L.Bakker)Ingenieur C. Bok oorspronkelijk afkomstig uit Venetië, vestigt zich in 1902 in Velp en woont in villa Latisana aan de Hoofdstraat. Hij behoort tot de notabelen van Velp, hij is lid van de Sociëteit en ontmoet daar dagelijks een aantal medeleden, onder andere architect W. Honig, meneer Duijvené de Wit van het landgoed Rozenhage en ook Baron van Pallandt van kasteel Rozendaal. Meneer hult het standpunt dat vooruitgang niet te keren is en zet zich daarom in voor de verbreding van de Hoofdstraat.
Het boekje ''Hoofdstraat Velp in de twintigste eeuw'' vermeldt het hoofdstuk ''De Hoofdstraat op een zomerdag in 1907'' waarin meneer Bok een hoofdrol vervult.
Snel na zijn vestiging in Velp vraag hij in november 1905 vergunning voor de bouw van een Villa op landgoed Ma Retraite. De architect is ook A.Jansen (GA 2503/2157-1472). Het huis vertoont veel gelijkenis met de naastliggende villa van Van Heurn. Hier zijn veel originele Jugendstil-elementen bewaard gebleven, en het huis is nu gemeentelijk monument.
Meneer Bok verhuist in 1921 naar de Schonenbergsingel.

Schonenbergsingel 8/10 (nu nummer 6/8)
Op 17 october 1905 vraagt D.A. van Straten, rentmeester, vergunning voor de bouw van een Dubbele Villa op landgoed "Ma Retraite".(GA 2503/2157-1383). Opvallend is dat ten opzichte van de bouwtekening het dak met dakkapel en de erker van het rechterpand anders zijn uitgevoerd. In het huis valt de lange gang op vanaf de voordeur.

Schonenbergsingel 6/8 Schonenbergsingel 6-8  (foto Gelders Archief)


In een van de huizen gaat mej. Kuijl wonen, directrice van de school voor jonge dames aan de overzijde van de straat (nummer 7).
In de vijftiger en zestiger jaren heeft dominee v.d.Flier op nr. nu 6 gewoond. Hij heeft zich sterk ingespannen voor het ontmoetingscentrum der Hervormde Gemeente aan de Waldeck Pyrmontlaan.
Een van de latere bewoners van Nr. nu 8 is door het dak van de achter het huis gelegen "sporthal" gezakt en dodelijk verongelukt.

Na het "Siebelink-paadje" komt:

Schonenbergsingel 12 (nu nummer 10)
Op 25 november 1916 vraagt M. Bervoets (lunchroomhouder aan het Nieuwe Plein in Arnhem) vergunning voor het Bouwen van een landhuisje aan de Schoonenberger Singel F842 (GA 2503/2182-1108) . Een huis met een 'torentje'.
Schonenbergsingel 10In 1922 wordt Adrianus Bertens de eigenaar en bewoner. Hij is een vermaard persoon in de buurt. De tuin is een "geordende wildernis". Hij laat zijn geit lopen op een weilandje aan overkant naast nummer 7, wat doorloopt tot aan de Waldeck Pyrmontlaan.
Het naastliggende perceel is lange tijd onbebouwd geweest, en ook onderdeel van de tuin van de heer Bertens.
In 1971 wordt hier een dubbel woonhuis gebouwd, nu nummer 12 en 14.

Schonenbergsingel 14 (nu nummer 16)
Schonenbergsingel 16Op 17 juli 1912 vraagt Jhr. A.T. Schuurbeque Boesjen vergunning voor het bouwen van Villa Schonenbergsingel F481 (GA 2503/2176-785). De architect is W.Honig.

Schonenbergsingel 16 (nu nummer 18)
Op 5 DSchonenbergsingel 18ecember 1908 vraagt architect W.Honig vergunning voor de bouw van een Villa op Ma Retraite; ged.D6927. (GA 2503/2165-1206)
In 1910 gaat het eigendom over naar de fam. Van der Schroeff – Tjebbes.

 

Schonenbergsingel 18 (nu nummer 20)
J.Gideonse vraagt op 29 november 1906 vergunning voor het bouwen van een Villa op Ma Retraite. De architect is C.W. Vis. (GA 2503-2160/1574).Schonenbergsingel 20Een strook grond aansluitend aan perceel van nummer 16 heeft een apart kadastraal nummer, en was vermoedelijk het vroegere pad naar het tuinmanshuis van het landgoed Schoonenberg, aan de Bergweg.
In april 1930 vraagt H.L. Jansen Ketelaar vergunning voor een uitbouw van de verdieping boven de keuken. De architect is B.W.J. Bölte (GA 2508/103-66)
In de oorlogsjaren woont hier de fam. Monsma.

Schonenbergsingel 20 (nu nummer 26)
Op 29 november 1909 vraagt de architect W.Honig vergunning voor het bouwen van een Villa op Ma Retraite (GA 2503/Schonenbergsingel 262168-1172), en is tot 1920 de eigenaar.
Het is een groot huis met een overdekt balkon, en met een dienstbodekamer op de zolder. Aan de zuidkant van het huis is een grote tuin.
Van 1943 tot 1957 is de villa eigendom van de NV Arnhemsche Grossierderij in Garens- en Modeartikelen, Vh J. Caderius van Veen.
In 1958 wordt een deel van de tuin afgesplitst voor de bouw van een dubbel woonhuis, nu nummer 22 en 24.

Schonenbergsingel 22 (nu nummer 28)
Het huis is rond 1918 gebouwd in een landhuis-stijl, en is Johan Visser de eigenaar.
In november 1923 vraagt de eigenaar H.Rommerts vergunning voor de verbouw van Villa de Wente (GA 250Schonenbergsingel 288/60-323) Aan de noordzijde wordt de veranda omgebouwd tot een serre en aan de zuidzijde wordt een schuur aangebouwd.
Aan de noordzijde van het huis ligt een grote tuin, waar in 1959 een deel wordt afgesplitst voor huizenbouw langs de Koningstraat (nummer 27 en 29) en de Bergweg (nummer 51).

Schonenbergsingel 24 (nu nummer 30)
In november 1916 vraagt W.van Coevering vergunning voor de bouw van een Villatje aan de Schoonenberger Singel hoek Bergweg; O-deel F695 (GA 2503/2182-1089) .
Een jaarSchonenbergsingel 30-32  (foto G.Berends) later is J.Goppel de eigenaar en vraagt hij in october 1918 vergunning voor de verbouw van Villa Marenja, Schoonenbergsingel A85b (GA 2503/649-3183). Het betreft het bijbouwen van een erker, wijzigen van de serre, optrekken van muren en maken van een pannendak.
In de 40er en 50er jaren is A.A.W. Janssen, schoolmeester en hopman, de bewoner.
Op het huis staat nu "Schonenberg".

 

Schonenbergsingel 26 (nu nummer 32)
Schonenbergsingel 32In september 1920 vraagt de architect L.G. de Graaff uit Maastricht vergunning voor de bouw van een woonhuis Schoonenbergsingel F885 (GA 2508/44-3022) De aannemer is A.v.d.Sande.

Schonenbergsingel 28 (nu nummers 34 en 36)
In juli 1918 vraagt de aannemer C.W.Vis vergunning voor de bouw van een villatje op F695 middendeel. (GA 2503/648-2028).
Schonenbergsingel vh 28Cornelis Adriaan de Bruijn, Ned. Indisch ambtenaar, wordt de eigenaar en het huis krijgt de naam "Saparoea". Aan de westzijde van het huis staat een boomgaard.
In het najaar van 1988 wordt het huis afgebroken om plaats te maken voor 2 nieuwe huizen, nummers 34 en 36.
De volgende twee percelen aan de noordzijde van de Schonenbergsingel zijn onbebouwd en eigendom van jhr H. van der Wijck van de villa Arnhorst. Op het bouwland worden een schuur en broeibakken gebouwd. In 1934 wordt Willem Willemsen de eigenaar, en komt hier een tuinderij.
In 1958 worden de percelen verkocht en verkaveld voor woningbouw, nummers 38 t/m 48.


Schonenbergsingel 30 (nu nummers 50 t/m 58)
In 1909 vraagt Mr. P.W.N. Merkus vergunning voor de bouw van een Villa op Ma Retraite F138. De architect is W.Honig. (GA 2503/2168-1069). Het is een groot huis met een knechtenkamer boven de keuken en een dienstbodenkamer op de zolder.
Jkvr. Henriëtte Charlotte van Citters, wed P.W.N. Merkus, gaat er wonen.
In 192Schonenbergsingel vh30  (foto M.Menalda)0 wordt Mr.Albert Menalda, gehuwd met Wilhelmina Jacoba Holleman de nieuwe eigenaar. Hij vraagt vergunning voor de verbouw van villa Ter Hooge aan de Schoonenbergsingel. De architect is H.Kramers, Leeuwarden; de aannemer is G.Timmermans (GA 2508/104-158).
De villa krijgt de naam "De Oldenhove" (verwijzend naar de grote kerk in Leeuwarden). Het perceel ten oosten van de villa is de tuin.
Na de oorlog hebben diverse families bij mevr. Menalda ingewoond. Zij heeft hier haar 100ste verjaardag gevierd met een buurtfeest .
In 1976 is de villa afgebroken en zijn op het terrein 5 woonhuizen gebouwd.

We gaan nu vanaf de Arnhemse Straatweg de westzijde van de Schonenbergsingel bekijken.

Schonenbergsingel 1
Op 27 juni 1907 vraagt A.J.Huijgens vergunning voor het bouwen van een Villa op landgoed Ma Retraite. De architect is C.W.Vis. (GA 2503/2162-761)Schonenbergsingel 1Mevrouw Geertje Huijgens – Vos en dochter Petronella hebben het huis bewoond.
Van 1962 tot 1971 is het huis eigendom geweest van de Waterleiding Mij Gelderland.
In die periode is de direktie van het Gereformeerd Bejaardentehuis 'De Beukenhof' daar gevestigd.
In 1971 neemt de Stichting "De Schakel" het eigendom over.

Schonenbergsingel 3
Op 9 september 1907 vraagt A.J.Huijgens vergunning voor het bouwen van een Villa op landgoed Ma Retraite. De architect is B.Klein Starink. (GA 2503/2162-1004)
Op een steen in de gevel staat: " De eerste steen gelegd / door GEERTRUIDA / HUIJGENS – VOS / 8 nov. 1907 " . Op de gevel van het pand stond: 'Shamrock' (dit is Iers en betekent Klaverblaadje).
In de vijftiger jaren hebben er nog repatrianten uit Ned. Indië ingewoond, waaronder de fam. Haag.
Van 1957 tot 1967 is in dit pand gevestigd geweest de Bibliotheekcentrale Gelderland .
Het pand is nu een gemeentelijk monument. De villa heeft nog meerdere waardevolle interieuronderdelen, waaronder een tochtpui tussen de vestibule en de hal, en plafonds met Art Nouveau motieven. Ook zijn de originele schuifdeuren nog aanwezig.

SchonenSchonenbergsingel 5bergsingel 5
Op 28 april 1906 vraagt C.Bok vergunning voor het bouwen van een Villa op landgoed "Ma Retraite". De architect is A.Jansen. (GA 2503/2159-654). Dezelfde eigenaar en architect als bij nummer 6.
In het ontwerp is langs de daklijst een versiering in chalet stijl aangebracht.
In 1966 komt het in eigendom van de "Stichting Het Veilige Huis".

 

Schonenbergsingel 7
Op 16 maart 1910 vraagt mej. L.Kuyl vergunning voor het Bouwen van een schoolgebouw in het Villapark Ma Retraite. De architect is W.Honig. (GA 2503/2169-387).
Bijzonder in die tijd is de bouw met spouwmuren en met betonsteen. (foto 323)
Op 18 juli 1911 vraagt mej. L.Kuyl vergunning voor een Verbouwing van de school in het Villapark Ma Retraite. Er komt een Gymnastieklocaal op zolder van haar school . De architect is W.Honig. (GA 2503/2173-856).
Het betreft een dagschool voor jongedames uit Velp en omgeving. Op 1 januari 1923 wordt de schoolvereniging ontbonden en de school opgeheven.
In april 1925 vraagt mej. L.Kuijl (Dennenweg 5) vergunning voor een Verbouw voormalig schoolgebouw tot woonhuis door G.Timmermans, Boschweg 10 (GA 2508/68-133)
In 1949 vraagt J.Boissevain vergunning voor de Verbouw van de zolderverdieping met slaapkamers.
(GA 2508/189-115). Jan Dorenbos wordt pensionhouder.Schonenbergsingel 7  (foto Gelders Archief)Vanaf 1976 wordt het huis weer particulier bewoond.
Vervolgens blijft er een stuk grond onbebouwd, en wordt het gebruikt als volkstuin.
In 1957 zijn hier twee blokken van twee huizen gebouwd; nummers 9/9a en 11/11a.

Schonenbergsingel 13 en 15
In april 1Schonenbergsingel 13-15923 vraagt E.Smits, van Dortmundstraat 16 te Arnhem, aannemer, vergunning voor de Bouw van een dubbel landhuis. De geschatte bouwkosten zijn f14.000 . (GA 2508/57-132)

 

Waldeck Pyrmontlaan
De villa op de hoek staat aan de Arnhemse Straatweg.

Waldeck Pyrmontlaan 1
Op 13 juli 1905 vraagt Mr. J.Ph. Castendijk vergunning voor het bouwen van Villa in villapark Ma Retraite; de rooilijn ligt op 8,5 m. De architect is W.Honig. (GA 2503/2157-883).
Mr. Johan Philip Castendijk is Advocaat Generaal bij het Gerechtshof Arnhem.

Waldeck Pyrmontlaan 1  (foto B.Bakker) Waldeck Pyrmontlaan 1


Vanaf 1951 woont daar Mr. Adriaan van der Hoop, rechter in Arnhem.
In 1960 wordt hier rusthuis voor ouderen "Gemma" gevestigd, onder leiding van Jeanne Brandenberg.
Van 1972 tot 1993 is het bejaardenhuis "VillaFlora" van de fam. Bakker.
In 2003 is de villa gesloopt.

Waldeck Pyrmontlaan 3 en 5
Op 11 mei 1906 vraagt mej. L.Kruijer vergunning voor een Woonhuis op Ma Retraite naast Mr.Castendijk. De architect is W.Honig. (GA 2503/2159-735)
Zij start hier een pension "Zonneheuvel".Waldeck Pyrmontlaan 3  (foto Gelders Archief)In de 30er jaren woont hier de gereformeerde dominee Reinier Marinus Westerink.
Na zijn overlijden in 1940 komt Ds. Adriaan Oskamp hier wonen.
In 1942 wordt het pand verbouwd tot een dubbel woonhuis. De architect is M.J.Hols, Rembrandtlaan 8. (GA 2508/167-26).
Het pand op nummer 5 wordt dan de pastorie en later kantoor met bovenwoning.

Hoek Waldeck Pyrmontlaan en Dillenburglaan
Op 3 juni 1907 vraagt J.A. van Heloma vergunning voor het bouwen van een Villa op landgoed Ma Retraite. De architect is W.Honig. (GA 2503/2161-679)
De villa krijgt de naam "Mezzo Monte" (halverwege de berg).
Het dak van het grote huis is versierd met een torentje en dakvensters. Aan de zuidkant van het huis is een royale erker aangebouwd.
Vanaf 1930 is Jhr. Mr. Jacobus Johannes Aricius Quintus, gehuwd met Sara Johanna Henderina Villa Mezzo Monte  (foto Gelders Archief)Kool de eigenaar en bewoner. In de oorlogsperiode is de villa gevorderd door de Duitsers. Aan het einde van de oorlog is de villa verwoest.
In 1950 heeft de fam. Moolenaar (eerst wonende Waldeck Pyrmontlaan 12) vanuit de Ned. Metaalwarenfabriek Record, Kerkallee 21, hier een nieuw huis laten bouwen.

Waldeck Pyrmontlaan Oostzijde
In 1906 koopt Arnoldus Hendrikus Mathias Terwindt, steenfabrikant het landhuis Schoonenberg met tuin (72 are) van de Expl.My, en gaat daar wonen.
Op 28 maart 1928 overlijdt Arnold Terwindt en komt dit perceel F146 via een veiling in eigendom van Willem Pijper, rentmeester, Koendert Gijsbert Pijper en Johan Gerard Adriaan Heineman, architect.
Het gebied wordt verkaveld voor de bouw van woonhuizen: Arnhemsestraatweg nu 22/24 en 26, en Waldeck Pyrmontlaan 2, 6/8 en 10/12

Daalhuizerweg
De villa op de hoek staat aan de Arnhemse Straatweg.

Daalhuizerweg 2
Op 9 april 1907 vraagt Jakob Antoon Gaijmans vergunning voor de bouw van een Landhuis aan de Daalhuizerweg. De architecten zijn Mutters en Gort. (GA 2503/2161-472).
Het gaat hierbij om het weder opbouwen van het landhuis "Schoonderlogt" te Elst (Valburg, Over Betuwe) en nieuw te bouwen koetshuis en stal.
Daalhuizerweg 2 De RamstedeOp 20 december 1924 is hier het Gezondheidsoord Huize 'de Ramstede' geopend van de Vereeniging voor psychisch onderzoek en toegepast magnetisme.
In 1927 wordt Jan Arnoldus Reesink, uitgever, de nieuwe eigenaar, en wordt het kantoor.
In 1966 wordt het pand door brand verwoest. In de 70er jaren worden er drie blokken van dubbele huizen gebouwd, nu nummers 2, 4 en 6.

Daalhuizerweg 4 (nu nummer 8)
Op 9 augustus 1909 vraagt J.S. van Hoogstraten vergunning voor de bouw van een Villa aan de Daalhuizerweg (GA 2503/2167-842).
In 1920 wordt de fam. Van de Koppel de nieuwe eigenaar en laten in 1927 aan de zuidzijde een stuk aanbouwen, in spiegelbeeld van de noordzijde.

Daalhuizerweg 8 De Drempel Daalhuizerweg 8


De Vereniging "kinderzorg Arnhem / Nijmegen" neemt in 1962 het eigendom over, en wordt hier het meisjesinternaat "De Drempel" gevestigd.
Vanaf 1998 is het nog enige tijd een asielzoekerscentrum geweest.

Daalhuizerweg 6 (nu Dillenburglaan 13)
Op 28 october 1912 vraagt Jhr. H.M. van der Wijck vergunning voor het bouwen van een Villa Daalhuizerweg F632. De architect is C.de Groot, Hilversum. (GA 2503/2176-1063).
De villa krijgt de naam "De Arnhorst".
Daalhuizerweg vh 6Aan de zuidzijde (voorgevel) staat een grote veranda met een balkon, versierd met smeedijzeren hekwerk.
In 1938 komt de 'Eerste Arnhemsche Handweverij' van Eduard de Graaf en zijn vrouw Inge Joosse naar de villa. Beneden is de weverij, boven het woongedeelte en kantoor. Op de zolder komt een duivenhouderij.
In 1958 is de villa omgebouwd tot schoolgebouw.

 

Copyright © 2012 Historievandaalhuizen.nl. Admin