Arnhemsestraatweg zuid Afdrukken E-mail

Ontwikkeling vanuit 19e eeuw
De huidige Arnhemsestraatweg is van oudsher de belangrijkste toegangsweg van Velp vanuit Arnhem. De weg is een gedeelte van “de straatweg van Arnhem naar Zutphen”. De naam veranderde in Velperweg, Arnhemsche Straat(weg) naar Arnhemsestraatweg.
Begin 19e eeuw is Herman Steijgerwalt eigenaar van het uitgestrekte landgoed het “Lange Water” aan de oostkant van Arnhem rond de Velperweg. Het strekte zich uit tot het landgoed Daalhuizen in Velp. Hij laat ook Bronbeek bouwen. Vlak voor zijn dood in 1825 laat hij voor zijn schoonmoeder wed. Eskens aan de weg in Velp een stuk grond belasten met erfpacht. Dit perceel D 485 en 486 is te zien op de eerste kadastrale kaart uit 1832.
De weduwe van Herman Steijgerwalt, Magdalena Wilhelmina Eskens, hertrouwt met Mattheus van Soest, en laat rond 1840 eerst de villa’s Bagatelle en Velperheuvel bouwen vanaf Bronbeek, de grens tussen Arnhem en Velp. Enige jaren later volgt de villa Lustoord op de hoek van de Berg en Heideweg. Rond 1848 volgt de villa Retraite.Topografische kaart 1906

Ontwikkelingen in de 20e eeuw
Aan het begin van de 20e eeuw is de Arnhemsche Straatweg nog steeds een voorname toegangsweg vanuit Arnhem, met riante villa’s van vooraanstaande politici, adellijke geslachten en industriëlen. Komende van Bronbeek ligter aan de zuidkant van de Arnhemsche Straatweg eerst een sportterrein en dan het landgoed Rozenhagen. Voorbij de Rozenhagelaan (voorheen Laarweg) komt eerst de moestuin die bij Daalhuizen hoort en waar later een vijftal flats zijn gebouwd, en dan een rij fraaie villa's. Tussen de Nordlaan en de Hoofdstraat staat een rij villa's en voorname huizen.

Arnhemsche straatweg nu nummer 103
Een stuk bouwland tussen de weg van Arnhem naar Velp en de staatsspoorweg, ten westen van de weg naar Het Laar (nu Rozenhagelaan) van 5,65 ha, beter bekend als “het Bergstuk” behoort toe aan de erven van Adolph baron van Pallandt van Keppel (overleden 28 januari 1874) en Henriette baronesse Torck van Rosendaal (overleden 30 november 1877). Volgens een acte van 22 augustus 1878 verleden bij notaris J.N. van der Boon te Doesburg is dit bouwland in 6 percelen verdeeld en is per veiling verkocht. De verdeling is te zien op een tekening van de situatie, zoals die aan de acte is toegevoegd
Bij deze veiling zijn de percelen verkocht aan de eigenaren van de tegenover villa’s Bagatelle, Velperheuvel, Retraite, Lustoord en Claerhout (zie gedeelte Noord West). De percelen D 4010 en 4011 zijn verkocht aan Anna van der Paauw, weduwe van Cornelis Heineken en vormen de basis van het te stichten landgoed Rozenhagen. De andere percelen blijven bouwland. Op perceel D4009 staat een huis.
Begin dertiger jaren worden er op het bouwland sportvelden aangelegd ten behoeve van de Arnhemsche Hockeyclub. Door het afgraven van het talud kan een complex ontstaan met twee redelijke wedstrijdvelden, twee trainingsvelden en een oefenstrook. Er ontbreekt eHet hockeyveld met boerderijchter een fatsoenlijk clubhuis. Er staat wel een klein boerderijtje, waar in het middengedeelte de terreinknecht (Bouwman) woont. Diens woonkamer (14 m2) wordt op zondag gepromoveerd tot kantine, de achterzolder wordt dameskleedkamer en de voormalige deel wordt herenkleedkamer met een voetenwasbak, WC en een koudwater douche.
Door de aanleg van de A12 bleef er nog maar één veld en een oefenstrook over. ’s Zomers wordt het veld gebruikt door de cricketclub Arnhem (CCA). In 1953 verhuist de hockeyclub naar Beekhuizen.
De informatie is ontleend aan het jubileumboek 100 jaar Arnhemsche Hockeyclub AHC.
Inmiddels is AKU Pensioenfonds eigenaar van het terrein geworden, en wordt het als recreatie sportterrein gebruikt.
Na 2000 wordt het terrein eigendom van een projectontwikkelaar en wordt het bestemd voor een kantoorgebouw.

Arnhemsche Straatweg 37/39
Deze bijzondere dubbele villa werd in één keer gebouwd rond 1885 in een rijke Eclectische stijl waarin Lodewijk XV kenmerken te herkennen zijn in stucdecoraties.
Wed. M.M.F. Jurgens – Verschure  heeft met haar twee kinderen Jan en Nelly van 1915 tot Arnhemsestraatweg 37 en 39 (foto G.Berends)1937 op nummer 37 in  “Villa Carolina” gewoond. Haar kleindochter Rosemarie  Kamphuisen herinnert zich nog de lange tuin met prieel achterin; hr. Quint van de Bergweg was de tuinman van meerdere villa’s daar. Het huis had op zolder een bad op poten met geyser op gas.
Met een ontwerp van de architect Richard van Remmen wordt in 1946 de oorlogsschade van nummer 39 hersteld. (GA 2508/176-58).
In 1950 laat de heer O.Z.van Sandick, bewoner van nummer 39, het aan de achterkant gesitueerde kantoor verbouwen, om dubbele bewoning mogelijk te maken. Bouwbedrijf Willem Zweers voert de verbouwing uit. (GA 2508/197-645b)
De panden hebben nu een kantoorfunctie.
Het zijn rijksmonumenten.

Arnhemsche Straatweg 35
Van deze rijk gedecoreerde villa in een neorenaissance stijl is op 27 mei 1890 de eerste steen gelegd door Gerard Outshoorn.
In maart 1912 doet de heer L.W. van Soest een aanvrage om een atelier te mogen bouwen in de tuin Arnhemsestraatweg 35(GA 2503 / 2175-361)
In december 1916 vraagt de heer H.Jacobs, aannemer, namens de heer J.R. de Joncheere vergunning voor een aanbouw aan de villa Panorama   (GA 2503 / 2182-1181).
In de oorlog zaten er Duitsers in het pand. Boven werden Polen gevangen gehouden. Iemand die probeerde te vluchten is in de achtertuin dood geschoten.
Het huis is na de oorlog pension geweest. De heer en mevrouw van Zeeland kochten het pand in 1977 en zijn hier in februari 1978 een juwelierszaak gestart.
Mevrouw van Zeeland vond in de achtertuin allerlei kapot porselein. Het verhaal gaat dat er vroeger een barones in de villa gewoond heeft die een hekel had aan afwassen. Ze kocht steeds nieuw porselein, het vuile gooide ze in de achtertuin.
Het pand is een gemeentelijk monument.

Arnhemsche Straatweg 33
Deze grote statige villa “Bene Sita” met koetshuis is gebouwd in neorenaissance stijl. De eerste bebouwing dateert van 1890 , in eigendom van Nicolaas van Heloma. Van 1910 tot 1920 is het pand in eigendom van de “van Coeverden Adriani Stichting”. 
Van 1938 tot 1957 is Jhr. David Reuchlin de eigenaar en bewoner.
In de oorlogsjaren is de villa gevorderd ten behoeve van de Luftwaffe en na de slag om Arnhem van de Waffen SS. Het werd ook gebruikt als doorgangshuis voor Britse krijgsgevangenen. Onder andere heeft hier de Britse majooor Anthony Jonn Deane-Drummond (1917-2012) gevangen gezeten, krijgsgevangen gemaakt door Duitsers tijdens de slag om Arnhem. Hij verstopte zich in een kast. Pas na dertien dagen lukte het hem te ontsnappen. 
Van 1962 tot 2006 houdt Nord West Ring, een internationale schoenen inkoopvereniging hier kantoor.
Het pand is een gemeentelijk monument.

Arnhemsche Straatweg 31Arnhemsestraatweg 31 (GA1501 1074)
De villa “Rastramon” is omstreeks 1890 gebouwd in opdracht van Marianne Frieseman.
Rond 1908 wordt Cornelis Dros de nieuwe eigenaar. Hij vraagt vergunning voor het verbouwen van een atelier achter zijn pand (GA 2503 / 2164-686). Hij laat aan de Nordlaan 20 een koetshuis met koetsierswoning bouwen.
In 1919 staat in de Rotterdamse Courant dat A.I.H. Ravesteijn Szn., verhuist van Rotterdam naar Villa Rastramon.
Een advertentie uit 1934 in de Arnhemsche Courant vermeldt: "Wij vernemen dat mr. A.G.A. Ridder van Rappard, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en oud president van de Rechtbank te Tiel, zich binnenkort te Velp zal gaan vestigen. Door hem is aangekocht de villa Rastramon aan den Arnhemsche straatweg." Tot ongeveer 1940 is Mr. Anthon Ridder van Rappard de eigenaar en bewoner.
In 1970 koopt de Waterleiding Maatschappij Gelderland het perceel en laat de villa afbreken.

Arnhemsche Straatweg 29
De villa “Arcadia” is omstreeks 1890 gebouwd in opdracht van Hendrik Jan Gaymans. Hij vraagt in 1899 vergunning voor de bouw eener verdieping gedeeltelijk op zijn woonhuis (GA 2503 / 2145 – 161).  Mejuffrouw Gaymans plaatst in de Arnhemsche Courant (1895) een advertentie. Ze vraagt eene dienstbode, die goed kookt en van goede getuigen voorzien. De heer H.J. Gaymans overlijdt in villa Arcadia op 7 februari 1901.
Waarschijnlijk koopt na zijn overlijden J.G. Vogel de villa. Een advertentie in de Arnhemsche Courant van 1915 meldt: "Op zijn villa "Arcadia" te Velp is op bijna 90-jarigen leeftijd overleden de kunstschilder J.G. Vogel, oud president van Pulchrie, ridder van de orde van den Nederlandschen Leeuw en van den Gouden Leeuw van het huis Nassau."
(Pulchrie is een schilderkunstig genootschap)

Villa Arcadia Arnhemsestraatweg 29 Heer en mevrouw Kohlman-Wijbenga op het bordes 1930


In 1915 wordt de villa gekocht door Heinrich Wilhelm Kohlmann. Hij woont daar met zijn vrouw Johanna Wijbenga tot zij beiden in 1940 overlijden. Zij hebben geen kinderen.
De villa heeft een enorme tuin die doorloopt tot aan het spoor. De tuin staat vol met fruitbomen, bessenstruiken en groenten.
Heinrich Wilhelm Kohlmann is met zijn broer Peter eigenaar van de winkelketen HAWEKO, met o.a. een Bazar aan de Hoofdstraat 95. In 1939 richt hij de Kohlmann Stichting op, en ook de villa valt onder het legaat.
Na de oorlog wordt de villa verhuurd aan mevr. Arentsen-Picot, die er een pension drijft tot 1956.
De informatie over de familie Kohlmann is beschikbaar gesteld door Mevr. Wil Kohlmann-Scholte. 
In 1956 is er sprake van woonhuis fam. Dreckmeyer – Ormelink  (GA 1540-65) .
Het bouwbedrijf H.Fokkens N.V. neemt eind 1957 het eigendom over en gaat in de achtertuin de huizen aan de Zaalboslaan bouwen.
In 1960 koopt de Waterleiding Maatschappij Gelderland het deel van het perceel aan de Arnhemsestraatweg en laat de villa afbreken. 

Arnhemsche straatweg 27
Het “heerenhuis Lintelo” is omstreeks 1885 gebouwd door Nicolaas Steygerwald.
In 1921 is het huis eigendom van Geertruida M.E. Boonen, weduwe van Willem Laman Trip, en wordt er een aanbouw aan de keuken gemaakt door aannemer E.J. Muis (GA 2508 / 48-13xd2). Na haar overlijden in 1926 in Velp wordt het huis eigendom en bewoond door haar kinderen Mr. Hendrik Richard Adriaan Laman Trip (1882-1962), oud burgemeester van de gemeente Doorwerth, en Jacoba Catharina Laman Trip (1886-1959). Zij laten in de dertiger jaren een nieuw landhuis bouwen.
Tijdens de oorlog wordt het huis ook gebruikt als nood-kraamkliniek.

Arnhemsestraatweg 27 achterzijde (GA 1540 - 162) Blauwdruk Arnhemsestraatweg 27


In maart 1948 vraagt Jhr H.R.A. Laman Trip vergunning voor de verbouw van het huis naar 2 woningen door Joh.Rougoor (GA 2508 / 181-44).  
In 1964 koopt de Waterleiding Maatschappij Gelderland het perceel en laat ook deze villa afbreken.


Arnhemsche Straatweg 25
Rond 1875Bouwtekening Arnhemsestraatweg 25 wordt door Willem Prins een huis en koetshuis gebouwd.
Van 1900 tot 1920 is de villa met koetshuis en tuin eigendom van Jacobus van der Bijll, gasfabrikant.
In 1929 laat Jhr.H.M.Greven als eigenaar/bewoner van Villa "Rozeneck" een schoorsteen aanbouwen voor de kachel van de centrale verwarming. (GA 2508/ 99-244)
In 1939 vestigt de familie van der Horst zich in de grote villa. Zij deelt de villa met nog enige studenten. De villa telde 4 slaapkamers en had een grote zolder. De toegang naar de villa bevond zich aan de Nordlaan. Zowel het koetshuis aan de Nordlaan als de grote zaal in de villa worden gebruikt voor de Commercieel Technische Praktijkschool (CTP) van de heer van der Horst. Dit is een opleiding in de autobranche.
Toen de kinderen het huis hadden verlaten, liet de heer Abraham van der Horst de grote zaal verbouwen tot woonruimte. Op 8 juli 1949 wordt aan de fa. Gebr. Boks vergunning verleend voor het maken van woonruimte in de grote achterzaal van het pand. (GA 2508/ 192-231) De familie Vogelaar komt hier wonen.
De villa en het koetshuis worden in 1961 afgebroken en er worden vier huizen aan de Arnhemsestraatweg en vier huizen aan de Nordlaan gebouwd.

Herinneringen van mevrouw A.R.H. van Eeden-van der Horst
''Van 1939 tot 1947 heb ik samen met mijn ouders, twee zussen en broer gewoond aan de Arnhemsestraatweg 25 en bezocht ik de Middelbare School in Arnhem. Ik weet het nog goed, de rit per tram naar Arnhem kostte 25 ct., maar vanaf Bronbeek 15 ct.
Het was een groot huis met 4 slaapkamers en een zolder. Aan de Nordlaan was een groot koetshuis met plaats voor zeker wel twee koetsen plus een stal voor drie paarden met daarboven nog een zolder. Het koetshuis werd door mijn vader gebruikt voor de autoschool. Dit was een Commercieel Technische Praktijkschool (CTP), een opleiding in de autobranche.Villa Rozeneck, foto ter beschikking gesteld door mevrouw Cristi Mastwijk-de Boer
De paardenboxen waren nog aanwezig. Achter het koetshuis waren een aantal hokken. In de oorlog heeft hier nog een varkentje gezeten.
Het huis bood ons kinderen, ondanks de oorlog, toch een heerlijke jeugd. Er werd veel gesport, met de hockeyvelden en tennisbaan, praktisch naast de deur. We schaatsten op de vijver van Beekhuizen en zwommen in de IJsel.
We woonden nog maar net in Velp toen de oorlog uitbrak. In het begin van de oorlog moesten we een paar dagen evacueren. Bij terugkomst vonden we kogelgaten in het prieeltje. Ik herinner me ook dat in de oorlog huis nummer 27 van de familie Laman Trip ingericht was als kraamkliniek. Broer en zus Laman Trip woonden bij ons in. Aan het einde van de oorlog zaten we in de kelder van de familie Laman Trip onder de bedden van de kraamvrouwen. Een meisje Rijckevorsel, die ook op de Arnhemsestraatweg woonde, kwam om het leven door een granaat. Op het allerlaatst lieten de Duitsers op de hoek van de Nordlaan vliegtuigbommen ontploffen, waardoor het hele huis uit zijn voegen ging.
Toen alle kinderen uitvlogen, liet mijn Vader de grote zaal in drieën delen en deed de familie Vogelaar z'n intrede. Nog een keer was het huis weer helemaal door ons bezet, toen en mijn zus met gezin en ik met man en kind, repatrieerden uit Indië. Nadat mijn moeder was overleden zag mijn vader zich genoodzaakt het huis te verkopen. Helaas werd het in 1961 afgebroken.''
Informatie van mevrouw A.R.H. (Augusta) van Eeden-van der Horst, in 2015 88 jaar.

Arnhemsche Straatweg 23
Rond 1878 laat Dirk van den Brink een huis bouwen op zijn perceel op de oosthoek met de Nordlaan.
Vanaf 1906 zijn Rica Catharina Avelingh, gehuwd met Jan Jacobus Werumeus Buning de eigenaren, en vragen in 1910 vergunning voor het maken van een aanbouw (bergplaats) aan den oostelijken zijgevel van zijn perceel aan den Arnhemsche straatweg A71 hoek Nordlaan (GA 2503 / 2170-752).
In 1928 wordt de villa gesloopt.Arnhemsestraatweg 23
In 1937 vraagt de heer H.J. van der Graaf vergunning voor de bouw van een dubbel woonhuis, Arnhemsestraatweg 23 / 23A (GA 2508 / 150-151). De architect is M.J. Hols. Om het huis de uitstraling te geven van de villabouw zit er één voordeur in de voorgevel en is de andere voordeur in de zijgevel geplaatst.
Ir. Wilhelmus Reinier Bongers, Amsterdams.weg 17, Arnhem, vraagt in 1938 vergunning voor de bouw van een dubbele villa met schuur en garage en twee blokken van 3 woningen met schuurtjes op het perceel F1474: “Westhoek”. (GA 2508 / 152-172). De twee blokken van 3 woningen staan aan de Nordlaan. De dubbele villa wordt Nordlaan 1 en Arnhemsestraatweg 23B.

Arnhemsche Straatweg 21
De villa “Nieuw Ter Horn” is rond 1883 gebouwd in de eclectische stijl, met invloeden van het neoclassicisme. De eigenaar van het perceel is dan Roelof Daanen, timmerman.
In 1912 vraagt Johannes Bolsius  vergunning tot het bouwen van een bijkeuken, volgens een teekening van architect Honig  (GA  2503 / 2175 – 443).
Van 1932 tot 1940 wordt de villa bewoond door Jhr. A.D. Laman Trip, majoor der Kon. Marechaussee, met echtgenote.
Achter het pand ligt een diepe tuin.
Begin jaren 70 wordt het een bejaardenhuis, Zorgrésidence Regina. Bewoners met een psychogeriatrische problematiek kunnen hier worden gehuisvest en krijgen verzorging en verpleging.
De villa is een gemeentelijk monument.

Arnhemsche straatweg 19
De villa “Overbosch” is rond 1883 gebouwd in de stijl van het eclecticisme, met invloeden van het neoclassicisme.
In 1907 vraagt mevr. Mathilde van den Bossche - Arnold vergunning aan tot het maken van een kelder van metselwerk ten dienste van een aan te leggen centrale verwarming  (GA 2503 / 2162-1364).
In de vijftiger jaren is het pand bekend als hotel de Schouwhoek. In 1970 komt er aan de achterzijde van het huis een moderne uitbouw en vestigt de firma Intra Profiel zich in de villa.
In 1997 oHotel De Schouwhoek Arnhemsestraatweg 17 (GA 1514-20)pende Het Spectrum, een Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling haar deuren in dit pand. De nieuwe naam 't Holting'* werd onthuld door M.J. Louppen Laurant van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Dit bericht stond in het blad Rheder Spreng van oktober/november 1997.
Een 'holting' was in vroegere tijden de naam van bijeenkomsten die bewoners van Gelderse gemeenschappen in de openlucht en later in de kerk hielden. Op het holting werden allerlei maatschappelijke aangelegenheden besproken.
De villa is een gemeentelijk monument.

 

Arnhemsche Straatweg 17
De villa “Anna’s Heuvel” is rond 1880 gebouwd in de stijl van het eclecticisme, met invloeden van het neoclassicisme. Johannes Pieter van der Heijden, commissionair in effecten, is de eerste eigenaar.
Een krantenadvertentie uit 1894 vermeldt: Met November a.s. TE HUUR te Velp aan de Hoofdstraat een zeer logeable ZOMER- en WINTERVERBLIJF, genaamd “ANNA’S HEUVEL”, met prachtigen tuin, bevattende 8 flinke kamers, alle gemakken, zooals die bij een huis van den ien rang behooren. Huurprijs billijk.
Volgens de krantenadvertentie uit 1896 zal Notaris Castendijk de Villa Anna’s Heuvel bij inzet en toeslag in het openbaar veilen en verkoopen: "Verkoop Villa "Anna's Heuvel", te Velp bij Arnhem. De Notaris B.F. Castendijk, te Arnhem, zal op donderdagen 25 Juni en 9 Juli 1896, telkens des namiddags 2 uur in het Koffiehuis van den Heer W. PEPPELMAN VAN KAMPEN, te Velp (gemeente Rheden) bij inzet en toeslag in het openbaar Veilen en Verkopen: DE VILLA genaamd "ANNA'S HEUVEL", zijnde solied gebouwd en modern ingericht , dubbel Heerenhuis met Erf en grooten Tuin, gelegen te Velp aan den straat- tramweg naar Arnhem, groot 45 Aren 17 Centiaren.
Het huis bevat: volledig Sousterrain, Belétage met 4 Kamers en Vestibule, 1e étage met 5 Kamers en Zolder met 5 Vertrekken en is voorzien van Gasleiding, Regen- en Waterpomp. 3 Veranda's en vele Kasten. Aanvaarding bij den toeslag. Grondlasten ad plm. Ƒ96 per jaar vanaf 1 Juli 1896. Betaling der kooppenningen 1 September '96 met bijbetaling van rente ad 4 pCt per jaar vanaf aanvaarding.
Bezichtiging Maandags en Dinsdags van 2-4 uur en op de dagen van inzet en toeslag van 12-2 uur.
Nadere inlichtingen te kantore van Notaris CASTENDIJK voornoemd, Parkstr. 78, te Arnhem."
De villa komt dan in eigendom van Mr. Albrecht Arent del Court tot Krimpen.
Dan vraagt de heer Del Court beleefd vergunning tot het verbouwen van de villa Anna’s Heuvel, benevens het bouwen van eene garage in den tuin. (GA 2503 / 2179 – 458). Het trappenhuis wordt verplaatst en de entree verhuist van de voorkant naar de zijkant. De zoon G.M. del Court tot Krimpen, gehuwd met Marie Adele Erneste van Loon, gaat daar wonen. In het gastenboek komt dan de naam “villa Veluna” voor.
In 1899 gaat Aemalia Adriana Rovers, weduwe van Jan Hendrik Evert van der Zandt, daar wonen met zoon Hendrik Melchior van der Zandt. De sfeer in huize van der Zandt wordt door logees omschreven als buitengewoon hartelijk en vriendelijk, het "rustige genietende leven van een familie met een arcadische tuin, waarvan men appels, peren en bloemen uitdeelde". Aemalia Rovers koopt en verhuist in 1914 naar de naastgelegen villa Paviljoen.
In de oorlogsperiode staat de naam “Veluna” op de villa als Rosemarie Kamphuisen hier op school gaat bij de zusters van Sacre Coeur die toen uit de gebouwen aan de Velperweg in Arnhem gezet werden.
In de zestiger jaren is de villa als "Casa Nostra" een opvanghuis voor Italiaanse gastarbeiders van de AKU.
In 1968 wordt de Stichting Technisch Filmcentrum de nieuwe eigenaar.
De naam Anna’s Heuvel staat nu weer op de voorgevel.
De villa is een gemeentelijk monument.

Arnhemsche straatweg 15/13
De eerste bebouwing van twee huizen dateert van ca. 1875 als Willem Peppelman van Kampen, stArnhemsestraatweg 15  (foto G.Berends)al- en koffiehuishouder, de eigenaar is. Het gebied wordt uitgebreid en er komt een derde huis en een schilderswerkplaats.
In 1906 gaat het eigendom van de verschillende percelen met 3 huizen, werkplaats, schuur en tuin over naar Anna Maria Ambtmann, wed. de Kuyper, die ook de oostelijk naastliggende percelen van de villa Paviljoen bezit.
Op een veiling in februari 1908 wordt dit deel van het gebied als volgt aangeboden:
Het naast de Villa Paviljoen aan den Arnhemschen straatweg gelegen Heerenhuis, ingericht voor twee Woonhuizen, met Tuinen, ter grootte van circa 15 aren, 96 Centiaren. Het van Gas- en Waterleiding voorziene Heerenhuis is verhuurd voor f 1650 per jaar.
Het eene Woonhuis bevat, behalve flinke Berghokken, Keuken en Kelder; beneden 4 en boven 6 Kamers en Badkamer, benevens ruimen beschoten Zolder met Dienstbodenkamer en is verhuurd tot 1 mei 1911.
Het andere Woonhuis bevat beneden, behalve Kelder en Keuken, 3 en boven 3 kamers en is verhuurd tot 1 mei 1909.
Bij de splitsing van het hele terrein in 1921 wordt F1112, huis, schuur en tuin (10 are) nummer 15 en F1111, huis, schuur, tuin (8,4 are) nummer 13. Het blijft een dubbel huis.
In de zeventiger jaren worden er in een achterbouw van nummer 15 Griekse en Italiaanse gastarbeiders ondergebracht.
In 1973 komt “Villa 13” via een veiling in handen van Eduard de Jong. Het huis wordt verhuurd en later gekraakt. In de kamer achter de keuken is een grote muurschildering te zien; het blijkt een afbeelding van het huis Daalhuizen met de vijver te zijn. (Rheder Spreng, november 1996)
In 2003 wordt het dubbele pand afgebroken en wordt er een appartementencomplex “Residence Daalhuisen” gebouwd.

Het gedeelte van de Arnhemsestraatweg met de huidige nummers 1 t/m 11 is aanvankelijk één perceel waar rond 1835 de vroegste bebouwing ontstaat aan de zuidkant van de weg. In 1921 vindt er een verkaveling plaats met de bouw van huizen met de nummers 9 en 11, met nummer 5 en met 1 en 3.

Arnhemsche straatweg 11/9

Bouwtekening  Arnhemsestraatweg 11/9 Arnhemsestraatweg 11/9

Het dubbele huis wordt omstreeks 1925 gebouwd op een afgesplitst perceel aan de westkant van de Villa Paviljoen, door Willem Muis, aannemer. (GA 2508/62-77). Anna Schell van Ampt wordt dan de eigenaar.
Van 1938 tot 1975 zijn Ir. Anton Lely en mevrouw Lely-Koch eigenaar en bewoners van de villa aan de Arnhemsestraatweg 11. Hij is de zoon van waterstaatkundige Ir. Lely, bekend van de Afsluitdijk. Ze kopen ook een perceel grond ten zuiden van nummer 13/15 en laten een betegelde dubbele tennisbaan aanleggen. Op dit terrein is in 1976 een “luxe sauna” gebouwd, wat later overgegaan is in een kliniek.

De foto geeft zicht op de oorlogsschade aan het dubbele pand. In 1947 laat mej. Alide H.M. de Boer, de eigenaar van het pand nummer 9, de bovenverdieping en zolder herbouwen. (GA 2508/ 176-35).

Op 24 april 1974 koopt meneer Tap, de huidige bewoner, de villa op nummer 11. Meneer Tap laat in 2014 weten dat mevrouw Lely-Koch op zolder allerlei afbeeldingen van het Koninklijk Huis heeft geprikt, waarschijnlijk afkomstig van een kalender. Gezien de afbeeldingen is mevrouw Lely hier al voor de oorlog mee begonnen. Ook meneer Lely heeft zich niet onbetuigd gelaten. Meneer en mevrouw Tap hebben dit al die tijd onveranderd gelaten. (Gesprek met heer Tap, maart 2014)

 

Zolder kamer pand nr. 11  Zolderkamer pand nr. 11

Zeer waarschijnlijk heeft in de Tweede Wereldoorlog op deze zolderkamer Geert (Lion) of Jan Vos van Marken ondergedoken gezeten. Hierover is te lezen in het boek 'Verborgen in Velp, 1940-1945, Nooit vertelde verhalen over moed, verzet en onderduikers' en wordt uitgegeven door Stichting Velp voor Oranje. Het is te koop bij boekhandel Jansen & de Feijter.

Arnhemsche straatweg 7
Uit het kadastrale archief blijkt dat in 1835 (dienstjaar) Matthijs Fredrik Binquebank eigenaar wordt van de percelen D736 en 737, tezamen 76 are, en er een huis en schuur laat bouwen.
Op de kadastrale kaart uit 1910 is het terrein aangegeven, en is de latere bebouwing te zien.
In 1847 gaat het eigendom over naar E. E. A. Baron van der Duijn. Hij laat aan de zuidzijde van het huis een verbreed deel aanbouwen.

Kadastrale kaart Paviljoen 1910 Steen Arnhemsestraatweg 7


Op de gevelsteen in de lage aanbouw van het huis staat vermeld:
" E. Baron van der Duijn. Den 1 April 1847. "
De grote, wit gepleisterde villa heeft van origine hoge smalle ramen. De villa is met een oprijlaan vanaf de straatweg te bereiken. Het voorste gedeelte van de villa is rond uitgebouwd met halverwege een balkon. De ramen op de eerste verdieping hebben luiken.
Het huis kreeg de naam "Pavillon", maar werd bij de inwoners van Velp bekend als "Paviljoen".
Edouard Ernest Anne Baron van der Duijn is in 1799 geboren in Brussel en is in 1834 in 's Gravenhage gehuwd met Jkvr. Constance Eleonore Julie de Salis (geboren 1810). Zij hebben 5 kinderen. Hij is in 1860 in Velp overleden. Jkvr. Constance is overleden in 1885 in huize Pavillon.

Villa Pavillon (GA 1551-GM09640)In 1885 wordt het huis gekocht door Carolus Marie Cornelis Hubertus de Kuyper, nadat hij een jeneverstokerij in Schiedam overgedaan heeft aan zijn zoon. Er is dan sprake van een villa, koetshuis, tuin en grond van vermaeck op de percelen D 2434, 2435 en 2436.
Het koetshuis staat aan de Larensteinschelaan, tegenwoordig de Ommerhofselaan.
Na zijn overlijden in 1888 gaat het eigendom over op zijn weduwe Anna Maria Ambtmann.
Na haar overlijden in 1907 blijft mej. Melis, de gezelschapsjuffrouw, nog in het huis wonen.
Eigenaresse is dan dochter Anna Theresia Muller – de Kuijper.
Op een veiling in februari 1908 wordt het perceel als volgt aangeboden:
De riant aan den Arnhemschen straatweg en Larensteijnschelaan te Velp gelegen Villa ‘Paviljoen’ met afzonderlijk staand Koetshuis en Stal en grooten fraai aangelegden Tuin, grootendeels bijzonder geschikt voor Bouwterrein, ter gezamenlijke grootte van circa 1 Hectare, 1 Are, 98 Centiaren. Het van Gas- en Waterleiding voorziene Heerenhuis bevat behalve ruimen Kelder, beneden breede marmeren Vestibule, 5 Kamers, Keuken en Bijkeuken met aparte Keukengang en 2 Serres, en boven met 2 afzonderlijke opgangen 8 Kamers, op fraaien corridor uitkomend. Voorts ruimen Zolder met 3 Dienstbodenkamers.
Vervolgens gaat in 1914 het eigendom over naar mevr. Aemilia Adriana Rovers, weduwe van Jan Hendrik Evert van de Zandt. Zij is in 1919 in Velp overleden.

De villa Paviljoen wordt in 1920 eigendom van Dr. Jacob Willem Wurfbain, luitenant en schoolopziener. Hij is geboren in 1885 in Velp in villa Claerhout aan de Arnhemsestraatweg, en in 1916 in Utrecht gehuwd met Geertruida Veeren (geboren 1887). Zij hebben geen kinderen.
In april 1929 vraagt Dr.J.W.Wurfbain vergunning voor de aanleg van een tennisbaan met afrastering op een terrein wat gehuurd is van de heer van Manen aan de Larensteinsche Laan (nu Middellaan) bij de spoorlijn.
Hij is overleden in 1939. De weduwe blijft tot 1953 in het huis wonen
Jacob Willem is de oudste zoon van Joan Gerard Wurfbain, landheer van Heuven in Rheden, en bouwheer van de Villa Calorama aan de Arnhemsestraatweg in Velp, grenzend aan Bronbeek. De Wurfbain's zijn een bekende bankiersfamiArnhemschestraatweg 1905 (GDC 48504)lie, ze vormen de directie van de Van Ranzow Bank. Deze bank is ook gevestigd geweest in het rijksmonument aan de Koningstraat in Arnhem waar tegenwoordig Café Brasserie Dudok is gevestigd.

In 1953 wordt het huis gekocht door de architect Hendrik Johan Christiaan Hols, wiens kantoor tot 1964 in dit pand gevestigd bleef. Daarna komt het huis in eigendom van de N.V. Rotterdamse Bank.
Rond 1970 neemt de "Arnica Stichting" eerst de villa op nummer 7 en daarna ook nummer 5 over. Later ook het pand met nummer 1 en 3.

Arnhemsche Straatweg 5
De villa is omstreeks 1924 gebouwd op een afgesplitst perceel aan de oostkant van de Villa Paviljoen, met N.Veenstra als eigenaar (GA 2508 /55-294). DBouwtekening Arnhemsestraat weg 5it wit gepleisterde pand heeft een rond torentje met een spitse punt en is gebouwd door de fa. Kruijswijk. In 1928 is Mevr. Neeltje Gerritsen-Lotz de eigenaar en bewoner van deze villa 't Joop, met het adres Arnhemschestraatweg 1a. Zij laat door de fa. H.W. Kruijswijk een garage in de achtertuin bouwen. Deze krijgt een in-/uitgang naar de Larensteinschelaan (nu Ommerhofselaan). Over de daar gelegen sloot wordt een bruggetje gebouwd. Deze is op de tekening goed te zien. (GA 2508 /85-364)  
In 1972 wordt de villa aangekocht door de Arnica Stichting.

Arnhemsche straatweg 3/1
Dit dubbele heerenhuis wordt omstreeks 1925 gebouwd op de hoek met de Larensteinschelaan (nu Ommerhofselaan) op een afgesplitst perceel van de villa Paviljoen, nadat het koetshuis afgebroken is. Het ontwerp is van de architect J.G.A. Heineman. De firma F.J. Pijper is de eigenaar (GA 2508/63-175)
Het pand is nu ook eigendom van de Arnica Stichting.

 

 

 

Copyright © 2012 Historievandaalhuizen.nl. Admin