Arnhemsestraatweg noord Afdrukken E-mail

Ontwikkeling vanuit 19e eeuw
De huidige Arnhemsestraatweg is van oudsher de belangrijkste toegangsweg van Velp vanuit Arnhem. De weg is een gedeelte van "de straatweg van Arnhem naar Zutphen". De naam veranderde in Velperweg, Arnhemsche Straat(weg) naar Arnhemsestraatweg.
Begin 19e eeuw is Herman Steijgerwalt eigenaar van het uitgestrekte landgoed het "Lange Water" aan de oostkant van Arnhem rond de Velperweg. Het strekte zich uit tot het landgoed Daalhuizen in Velp. Hij laat ook Bronbeek bouwen. Vlak voor zijn dood in 1825 laat hij voor zijn schoonmoeder wed. Eskens aan de weg in Velp een stuk grond belasten met erfpacht. Dit perceel D 485 en 486 is te zien op de eerste kadastrale kaart uit 1832.
De weduwe van Herman Steijgerwalt, Magdalena Wilhelmina Eskens, hertrouwt met Mattheus van Soest, en laat rond 1840 eerst de villa's Bagatelle en Velperheuvel bouwen vanaf Bronbeek, de grens tussen Arnhem en Velp. Enige jaren later volgt de villa Lustoord op de hoek van de Berg en Heideweg. Rond 1848 volgt de villa Retraite.
Villa Bagatelle wordt ca.1890 vervangen door Calorama van Joan Gerard Wurfbain.
Villa Velperheuvel wordt ca. 1900 vervangen door Velperoord van Jhr.H.W. de Blocq van Scheltinga.
Villa Retraite wordt in 1878 door Dirk Jan Hennij vervangen door Hoogwijk.
Villa Lustoord wordt in 1854 gekocht door Carel Willem Alexander Baron van W54=Villa Calorama voorheen Bagatelle, 48=Villa Velperoord voorheen Velperheuvel, 46=Villa Hoogwijk voorheen Retraite, 44= Villa Lustoordesterholt, en in 1874 door Jacobus van Reenen vervangen door villa Irenion.

Ontwikkelingen in de 20e eeuw                                        
Aan het begin van de 20e eeuw is de Arnhemsche Straatweg nog steeds een voorname toegangsweg vanuit Arnhem, met riante villa's van vooraanstaande politici, adellijke geslachten en industriëlen. Komende van Arnhem liggen aan de noordkant van de Arnhemsche Straatweg eerst een aantal villa's en vervolgens het landgoed Daalhuizen. Na de Daalhuizerweg komt het Villapark  Ma Retraite (voorheen Schoonenberg).
De huisnummering is volgens een adresboek uit 1937.

Arnhemsche Straatweg 54 (nu Velperweg 157, Arnhem)
Rond 1890 koopt Mr. Joan Gerard Wurfbain de percelen D 3118, 3119 en 3120 met huis Bagatelle en koetshuis, en laat een nieuwe villa Kalorama bouwen als winterverblijf.
Mr. Joan Gerard Wurfbain is op 19 maart 1857 geboren in Amsterdam, en gehuwd met Jeanette Adelaide van den Broeke. Hij is de zoon van Jacobus Willem Wurfbain van landgoed Heuven in Rheden en van de bankiersfamilie van de Van Ranzow bank. Hij woont van 1884-1888 in de villa Claerhout (Arnhemsche Straatweg 40), waar zoon Jacob Willem geboren wordt, die later (1923) in villa Paviljoen (Arnhemsche Straatweg 7) is gaan wonen.
Van 1887 tot 1920 is hij lid van den Raad der Gemeente Rheden.
Na de dood van zijn vader in 1888 vestigt hij zich op het landgoed Heuven.
De imposante villa is gebouwd in de neorenaissance-stijl. Het pand is opgetrokken in donkere baksteen, afgewisseld met gepleisterde speklagen en hoekblokken. Kort na de bouw van het eigenlijke pand is er in 1902 aan de rechter achterzijde een tweelaagse uitbouw met plat dak aan de Villa Kalorama toegevoegd (GA 2503 /2151-705). De ruimte in dit deel van de villa dient als salon, de plek waar men gasten ontving. Deze ruimte is voorzien van een prachtige plafondschildering.

Villa Calorama Trap in villa Calorama Aanbouw serre villa Kalorama

In 1904 wordt een tuigenkamer aan het koetshuis gebouwd (GA 2503/ 2155-1145) en in 1909 komt er een autostal met bergplaats voor brandstoffen achter het koetshuis (GA 2503/ 2168-1134).
In 1922 wordt het echtpaar Willem Reinhard Adolph Carel graaf van Rechteren Limpurg en jonkvrouw Constance Jacoba Johanna Wilhelmina van de Santheuvel van Hoogeveen de nieuwe eigenaar.
Zij laten in 1928 een schoorsteen aanbouwen aan de zijkant van het gebouw (GA 2508/ 91-193).
Carel is in 1929 hier overleden, zijn vrouw is er nog een paar jaar blijven wonen.
In de jaren ’30  wordt de villa door uiteenlopende families bewoond. Pas tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgt het pand een meer permanente bewoning, door de familie Melchers.
Zij zijn eigenaren van de firma Melchemie, groothandel in kunstmest. Vader Melchers is hiervoor veel op zakenreis. Zijn twee dochters Yolanda en Angenitha en zoon Hans Daniel, blijven vaak met moeder en huispersoneel achter. In de naoorlogse jaren is Betty van de Kragt de kinderjuffrouw. Daarnaast heeft de familie de beschikking over een tuinman, kamermeisjes, een kokkin en bij feestjes zelfs een butler. Als vader thuis is, verricht hij allerlei proefjes in zijn persoonlijk laboratorium. 
De familie Melchers is er tot ver in de jaren '50 blijven wonen. Waarschijnlijk is de komst van de A12 in 1957 de reden geweest voor de familie om elders woonruimte te zoeken. De nieuwe weg komt pal naast het huis te liggen waardoor de villa ingesloten wordt door een viaduct en de hekken van Bronbeek. De nieuwe weg vormt tevens de nieuwe gemeentegrens, waardoor het perceel van villa 'Calorama' tot Arnhems grondgebied wordt geannexeerd, met als nieuw adres Velperweg 157.
De villa is nu een rijksmonument.

Arnhemsche Straatweg 48  (nu snelweg A12)
In een familiebericht in de krant wordt op 27 januari 1888 melding gemaakt van het overlijden van Elisabeth Dorhout, 56 jaar, op Velperoord bij Velp.
In een advertentie in het Nieuws van den Dag van 25 oktober 1892 wordt ter veiling aangeboden een Serre van steen voor groote kasplanten, met gesmeed ijzeren koepeldak en CV bij Huize Velperoord.
In 1895 wordt door de Dames Dorhout voor publieke verkoop aangeboden het Buitengoed Velperoord, Heerenhuis, koetshuis, stal, koetsierswoning en overtuin.
Hermanus Tjeenk Willink, uitgever te Haarlem, neemt het perceel met huis en koetshuis en tuin over. Hij laat in 1896 de stal van het koetshuis verbouwen (GA 2503/ 2143-219).
Rond 1903 wordt Jhr. Hans Willem de Blocq van Scheltinga, gehuwd met Wilhelmina Louisa de Bergh, de nieuwe eigenaar, en gaat daar wonen in een nieuwe villa Velperoord . Hij is Ontvanger der Gemeente Rheden. Van 1909 tot 1919 is hij gemeenteraadslid, en van 1912 tot1919 wethouder van Rheden. De rechtsridder in de Johanniter orde is op 6 augustus 1933, 62 jaar oud, overleden.

 Villa Velperoord (GA 1501-7) Velperoord

In 1908 wordt er eerst een stuk aan de villa gebouwd (GA 2503 / 2163-69) en later een autostal bijgebouwd (GA 2503 / 2164-842).

Geurt Versteeg is tot 1927 als koetsier werkzaam op Velperoord. De tuinbaas is C.J. van Zanten. 
In de oorlogsperiode is voedselcommissaris Elias hier gehuisvest.
Daarna wordt de villa met opstallen gesloopt voor de aanleg van de snelweg A12.

Arnhemsche Straatweg 46  (nu nummer 360)
In 1872 neeVilla Hoogwijk  (foto G.Berends)mt Dirk Jan Hennij het perceel met huis Retraite en koetshuis en tuin over, en laat in 1878 een nieuwe villa Hoogwijk bouwen.
Rond 1907 wordt Jkvr. Wihelmine M.J.E. Radermacher Schorer de nieuwe eigenaar, en zij laat het koetshuis verbouwen (GA 2503 / 2162-1033).
Jan Rijkée, scheepsbouwmeester, wordt in 1922 eigenaar van het huis, koetshuis en tuin. Hij laat de villa inwendig verbouwen, met een studeerkamer, badkamer en dienstbodekamer (GA 2508 / 53-164).
In de zestiger jaren gaat het huis gebruikt worden als kantoorgebouw, en in 1980 wordt het gebouw overgenomen door de Stichting Arnhemse Vrijmetselaarsloges.

 

Arnhemsche Straatweg 44 (nu nummer 358)
Jacobus H.C. van Reenen wordt in 1874 de eigenaar van het grote terrein met villa, koetshuis en tuin. Hij laat een nieuwe villa bouwen.
In de loop van de jaren wordt er een moestuin aangelegd en komen er bloemenkassen. Aan het koetshuis wordt een woning gebouwd.
In een familiebericht in Het Nieuws van den Dag van 10 december 1875 betuigen de heer en mevrouw Van RAdvertentie Irenioneenen - Alpherts hunnen hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling bij de geboorte hunner dochter op Huize Irenion.
In de "Gids voor Velp, Rosendaal en omstreken" uitgegeven door de vereeniging "Algemeen Belang voor Velp en Rosendaal" omstreeks 1910 wordt melding gemaakt van de prachtige buitenplaats Irenion bewoond door den in Velp bekenden muziekliefhebber, den heer van Reenen van Heeckelingen.  
Dat het om een fraaie buitenplaats ging blijkt wel uit de beschrijving in bijgaande advertentie in het Algemeen Handelsblad uit 1923 voor een veiling en verkooping. 

In 1926 vraagt Mr. J.F.Versteeven, gehuwd met Berber Johanna van Reenen, vergunning om een nieuw landhuis te bouwen (GA 2508 / 72-9). Bij de toegang aan de Straatweg staan twee pilaren met de tekst “Berg en” en “Heide” (later verplaatst naar de Breeden Enk).
In een advertentie in de Graafschapsbode van 8 november 1929 vraagt Mevr. Versteeven, Huize "Berg en Heide", Arnhemschestr.50, Velp, in klein gezin een keuken- werkmeisje en een tweede meisje met hulp van werkvrouw.
Uit een familiebericht in de Telegraaf blijkt dat op 4 november 1970 B.J.P.M. Versteeven - van Reenen, 89 jaar, is overleden. Velp, Berg en Heide, Arnhemsestraatweg 358.
In de zeventiger jaren is op deze plaats het kantoorgebouw van ABT verrezen.

Villa Berg en Heide Plattegrond villa Lustoord

Arnhemsche Straatweg 40 (nu nummer 354/356)
Ca. 1860 koopt Albertina Petronella Melville van Carnbée, echtgenote van jhr. Willem Frederik van Reede van Oudshoorn, een stuk bouwland van Baron van Westerholt (van Lustoord) en laat een huis en koetshuis bouwen.
In 1872 wordt Anna Geertruida van der Paauw, weduwe van Cornelis Heineken, de nieuwe eigenaar, en gaat daar wonen. De villa krijgt de naam “Claerhout”, naar de achternaam van haar moeder.
Ook de percelen ten noorden van de villa (Breeden Enk) zijn haar eigendom, en daar wordt een oranjerie en een tuinmanshuis gebouwd. Er wordt een sterrenbos aangelegd.
Na haar overlijden in Velp in 1881  komt het gebied in handen van haar dochter Cornelia Adriana.
In een advertentie in het Nieuws van de Dag van 9 april 1885 vraagt Mevr. Wurfbain, villa Claerhout Velp eene bekwame werk- linnenmeid, welke kan tafeldienen en met de wasch omgaan.
In een advertentie in het Nieuws van de Dag van 6 mei 1899 verlangt Mevr. Boon Hartsinck, villa Claerhout Velp terstond eene zeer bekwame, eenvoudige keukenmeid (f 150 loon).
Uit familieberichten uit de krant blijkt dat  op 20 mei 1909 Jeanette Gertrude Bundten, 69 jaar, en op 28 februari 1927 Wilhelmina Johanna Brundten, 81 jaar, op villa Claerhout in Velp zijn overleden.
Arnhemsestraatweg nummer 40, eerst villa Claerhout later Saesveldt geheten.  (foto G.Berends)In 1928 wordt Jhr.Mr. Johan Jacob van den Brandeler, gehuwd met Johanna Tonia Kolff de nieuwe eigenaar van de villa. Hij laat de serre verbouwen en electrisch licht, verwarming en warmwatervoorziening aanleggen (GA 2508 / 86-434). In de dertiger jaren koopt hij een deel van het landgoed Rozenhagen als “overtuin”.
In 1941 gaat het eigendom over naar Frederik Gustaaf Insinger. Architect J.H.Benier maakt in mei 1946 een ontwerp voor een nieuwe serrepui in villa Berbice (GA 2508/ 175-5).
In 1965 wordt George Maurits Paap de nieuwe eigenaar en bewoner. De naam van de villa verandert in “Saesveldt”.
In 2008 is de villa in gebruik genomen als woonhuis voor jong dementerenden, geleid door de stichting Diaphora. Vanaf 2016 is de zorg overgenomen door 'Wonen bij September'.
De villa is nu een gemeentelijk monument.

Arnhemsche Straatweg 38 (nu nummer 352)
De villa is rond 1875 gebouwd door Steven Adriaan Klaassen.
In 1887 wordt Cornelia Adriana Heineken de nieuwe eigenaar en heeft er begin 20e eeuw gewoond.
Een advertentie in de Leeuwarder Courant geeft aan dat Notaris Schröder te Velp zal op Dinsdagen 10 en 24 Mei 1887, bij inzet en toeslag, telkens des namiddags ten 2 uur, in het Heeren-Logement te Velp, ten verkoop veilen:
De VILLA VELDHEIM te Velp, zeer fraai gelegen aan den Straat- en Tramweg naar Arnhem, met KOETSHUIS, waarin stalling voor 3 paarden, en 3859 centiaren grond, beplant met vele vruchtboomen, hout- en heestergewassen.
Het modern ingericht, geheel van gasleiding en van vele andere gemakken voorziene HEERENWOONHUIS biedt door zijn aangename ligging een ruim en riant uitzicht over den Straatweg en omgeving, en bevat:
Beneden: marmeren vestibule, waarop uitkomen een spreekkamertje, huiskamer en suite, voorts keuken (met wel- en regenwater), provisiekamer en ruime overwelfde kelders;
Boven: 5 kamers van verschillende grootte.
De meeste dezer kamers zijn van stookplaatsen voorzien en hebben zoowel voor boven en beneden als beneden achter toegang tot balcons.
Villa Veldheim 38In 1924 wordt de villa verkocht aan Dirk Theodoor Schuiling, directeur van een NV.
In een advertentie in de Graafschapsbode van 30 mei 1930 vraagt Mevr. Lotte van Oostvoorne, Villa Veldheim Velp een 2e meisje kunnende naaien.
In 1952 wordt de villa eigendom van de NV Scheepswerf "De Hoop" uit Lobith en gaat de directeur Eiso Wortelboer daar wonen met zijn gezin. De villa wordt verbouwd naar ontwerp van de architect W. van der Ven. Het gaat om een uitbreiding van de eetkamer met een grote erker en het aanbouwen van een stookruimte en bijkeuken.
In 1975 wordt de villa gesloopt en komt er een kantoorgebouw te staan.

Arnhemsche Straatweg 36 (nu nummer 348)
Dit huis is vermoedelijk tegelijk gebouwd met nummer 38, ook door Steven Adriaan Klaassen.
In 1881 gaat het bezit over naar Lodewijk Hendrik Daniel de Vos tot Nederveen Cappel. Hij verwerft het hele gebied tussen de villa’s van Cornelia Heineken en het landgoed Daalhuizen.
In 1936 komt het huis, garage en tuin in eigendom van de heer Eisma, directeur verzekerings mij.

Villa GrindhorstVanaf 1950 is de villa in bezit van het Algemeen Ziekenfonds en Omstreken.
In het gedenkboek '25 jaar Algemeen Ziekenfonds 'Arnhem en Omstreken 1930-1955' staat vermeld: 'Onze toenmalige secretaresse, Mw. Wijlhuizen komt de eer toe villa 'Grindhorst' als eventueel toekomstig kantoor te hebben 'ontdekt'. De ruime vrijstaande villa stond evenwel in Velp, zij het maar enige honderden meters over de gemeentegrens van Arnhem. Toch werd de verplaatsing van het kantoor naar Velp door sommige bestuursleden als een ennstig bezwaar aangevoeld; zij prefereerden de vestiging in Arnhem. Na rijp beraad, waarin de hoge prijzen voor gebouwen in de binnenstad van Arnhem een woordje meespraken, werd toch tot de aankoop van de 'Grindhorst' besloten. Het pand werd geheel gemoderniseerd en kon maart 1952 in gebruik worden genomen.' (GA 2508/194-9323b) De architect is W.A.M. v.d. Ven (Rembrandtlaan 7, Velp).

Advertentie Ziekenfonds Verbouwing villa Grindhorst

 

Mevrouw D.J.M. (Thea) Boks-Von Burg vertelt (9-2013):
'Ik was 24 jaar toen ik op 15-5-1955 in dienst trad als directiesecretaresse bij het Algemeen Ziekenfonds Arnhem en Omstreken. De toenmalige directeur was de heer C. Zuidijk. Ik viel met 'mijn neus in de boter'. Wat was het geval? Op één van mijn eerste werkdagen vierde het Ziekenfonds haar 25 jarig jubileum. Alle medewerkers kregen een symbolisch geldkistje uitgereikt. Het was een zwart gekleurd kistje met slotje en het had een rode bovenkant. Hier stond op geschreven:
'Jubileumuitgave
mei 1930-1955
Bestuur Alg. Ziekenfonds
Arnhem en Omstreken'
In het kistje zat één maandsalaris. Dat was een grote verassing!
Het Ziekenfonds was gevestigd in een prachtige villa met grote tuin in een mooie buurt. De trap was bijzonder en ook de marmeren vloer in de hal. Naast de villa stond een bijgebouw voor de drukkerij en later voor de computers. In de tuin was een huisje gebouwd voor vluchtelingen. Hier woonde een Hongaars echtpaar met twee jongens.
De werkkamer van de directeur was op de eerste verdieping en hiernaast bevond zich mijn kamer. Ik had mijn werkplek voor het raam. De kamers waren met elkaar verbonden door middel van een doorgeefluik. Om mijn functie goed te kunnen vervullen heb ik een opleiding gevolgd tot secretaresse. Ook een opleiding in accountancy heb ik voltooid.
In mijn begintijd moest er een achterstand worden weggewerkt omdat er enige tijd geen secretaresse was. Via een uitzendbureau mocht ik iemand aantrekken om hierbij te helpen.
In het pand zaten verder verschillende afdelingen, bijvoorbeeld de afdeling verstrekkingen, de medisch specialist, apothekersassistent en een afdeling mutaties. Dat ging in die tijd nog met een kaartenbak systeem. Bij de onderneming werkten 48 personeelsleden en 30 bode's. Het hoorde bij mijn functie om de werkzaamheden van deze tussenpersonen, tussen klant en directie, te controleren. Het was vooral mijn taak om veel vergaderingen bij te wonen en hiervan een verslag te maken, onder andere ook voor de Vereniging voor Directeuren. Ik ging regelmatig naar Zwolle en Deventer. Om verslagen te maken had ik de beschikking over een typemachine en een bandrecorder. Een periode heb ik waargenomen in Culemborg. Ziekenfonds Arnhem en Omstreken bestreek de hele Betuwe. Ook ben ik betrokken geweest bij de oprichting van het Pensioenfonds. Ik kocht namens het Ziekenfonds weleens huizen die aan het personeel verhuurd werden, bijvoorbeeld in de Chopinlaan in Velp.
Om medewerkers loon uit te kunnen betalen moest ik geld halen bij de Middenstandsbank aan de Rozendaalselaan. Met ƒ40.000,-- in mijn tas liep ik gewoon over straat!! Niet meer voor te stellen in deze tijd.
Eind jaren '60 werkte ik met één van de eerste computers, een I.B.M. In totaal ben ik 15 jaar in dienst geweest bij het Ziekenfonds. Het was een mooie tijd en ik heb er met veel plezier gewerkt.'

De onderneming heette het eerst Alg. Ziekenfonds Arnhem en Omstreken, later Rijnstreek. In 1972 is het verhuisd naar Wageningen.
Als in 1977 pogingen om de percelen 346 en 348 te koppelen mislukken, wordt het pand verkocht en komt er een geheel nieuw kantoorgebouw.

Arnhemsche Straatweg 34 (nu nummer 346)
Dit huis is rond 1900 gebouwd op het perceel D5901 van Lodewijk de Vos tot Nederveen Cappel.
In 1930 vindt er een verbouwing plaats (GA 2508 /106-244). De erker aan de voorzijde wordt weggebroken en ter plaatse wordt de achterliggende kamer vergroot met het oppervlak van deze serre. Zie ook de plattegrond en het aanzicht van de bouwtekening.

Arnhemsestraatweg 34 Arnhemsestraatweg 34


In het adresboek van 1937 staat de Vos tot Nederveen Capppel nog als bewoner ingeschreven.
In 1938 wordt Reinerus Janssen de eigenaar en de bewoner. Over hem is verder niets bekend.
In 1954 komt het pand in eigendom van Johanna Houwen, weduwe Seubring, die daar een pension houdt. Op 15-8-1955 verhuist mevrouw Johanna Rietveld samen met zoon Henk en dienstmeisje mej. Kemperman naar de Arnhemsestraatweg 34 . Mevrouw Johanna Rietveld (weduwe van Andreas Jaegermann), runde al een pension in Arnhem. Het pension aan de Arnhemsestraatweg gaat 'Huize Margot' heten, naar een dochter van de eerste pensiongast. Later vertrekt mevr. Houwen naar elders en in 1957 komt het pand/pension in eigendom van Johanna Rietveld. Achterzijde van de woningHet pension wordt gerund door moeder Rietveld, zoon Henk Jaegermann en mej. Kemperman. Meneer Jaegermann doet de administratie en de twee vrouwen zorgen voor de pensiongasten.
In 1962 zijn meneer Jaegerman en mevrouw Kemperman getrouwd. Ze zijn samen met moeder vennoot van de onderneming. Meneer en mevrouw Jaegermann krijgen twee kinderen, die daar grotendeels opgroeien. Het gezin en de pensiongasten worden beschouwd als zijnde één grote familie.
In het panDennenoordd bevinden zich 8 kamers voor vaste gasten. Drie op de begane gronde en 5 op de eerste verdieping. Alle kamers hebben nog originele plafonds. Op de begane grond is ook de keuken. De mooiste kamers zijn voor de gasten, zelf woont de familie op zolder. Als uitbreiding voor bewoning komt er in de tuin een houten gebouwtje "Dennenoord" en wordt de garage omgebouwd tot een mooie woning. Op de foto is te zien hoe het bijgebouw opgebouwd wordt.
Achter de villa bevindt zich een grote tuin. Deze wordt onderhouden door mevrouw Jaegermann. Tuinieren is haar grote hobby.
In 1971 wordt de achterzijde van het huis uitgebouwd voor een extra kamer. De buitenkant van het huis krijgt een witte coating.
Opvallend zijn de drie bollen op het dak van het pand. Bij de familie Jaegermann zijn ze deze bollen 'Spoetniks' gaan noemen, naar de eerste satellieten die door de Russen de ruimte in werden geschoten. Zie foto.
In 1974 gaat het eigendom over naar de zoon Hendrikus Andreas Jaegermann, afdeling-etagechef van het warenhuis Galeries Modernes (voorganger van het de huidige Bijenkorf).De laatste jaren is het geen pension meer, maar een bejaardentehuis. Dit wordt door de overheid opgelegd, als er meer dan vier mensen wonen, ouder dan 65 jaar.

Arnhemsestraatweg 346  De dakkapel met 'spoetniks' 


Het pension wordt in 1977 beëindigd. Het Algemeen Ziekenfonds Arnhem wil het perceel kopen maar krijgt geen toestemming van de gemeente om de panden 346 en 348 te koppelen. Het pand wordt dan verkocht aan de Gelderse Accountantskantoren BV en krijgt een kantoorbestemming.

Arnhemsche Straatweg 32  (nu nummer 344)
Dit huis zal rond 1900 gebouwd zijn op het perceel D5902 van Cappel de Vos tot Nederveen.
Deze villa Meta is lange tijd bewoond door mej. H.F. Enschedé.
Na 1960 komen er verschillende bewoners, waaronder de architect van Mourik, de ontwerper van het nieuwe ziekenhuis in Velp. Ook woonde er de fam. Lentjes. Later is er enige tijd een Integraal Geneeskundig Centrum ICG gevestigd geweest.
In 2006 wordt de villa in oude stijl herbouwd met bestemming uitvaartcentrum.

Arnhemsestraatweg 32  (foto G.Berends) Villa Meta ca 1940  (GA 1540-41)

Arnhemsche Straatweg 30  (nu nummer 342)
De oorspronkelijke bebouwing dateert vermoedelijk van rond 1875.
Het huis komt in 1909 in eigendom van Mr. Willem van Hulst, advocaat en procureur. Hij laat het huis grondig verbouwen door architect J.London in de Um 1800-stijl (GA 2503 / 2167 – 570), Aanzicht van villa Favoritemet de naam villa Favorite.
Na de oorlog wordt Gerardus de Vries eigenaar, en in 1960 Jacob Doornbos. In deze periode wordt de naam “Maria State” vermeld.
Rond 1990 wordt de villa van de sloop gered en gerestaureerd door de fam. Elsenaar – te Borg. Ook wordt er een zwembad aangebouwd.
De villa krijgt de naam “Elsenborgh” en wordt een rijksmonument.

Het gedeelte van de Arnhemsche Straatweg, ten oosten van de Daalhuizerweg, is onderdeel van het villapark Ma Retraite, ontworpen in 1904 na de verkaveling van het landgoed Ma Retraite, het voormalige landgoed Schoonenberg.

Arnhemsche Straatweg 24 (nu flatgebouw nummer 28 - 74)
Voor de bouw van deze villa op de hoek met de Daalhuizerweg vraagt Jhr. Jacques Phoenix Boddaert te Middelburg in mei 1904 een vergunning aan. De architect is W. Honig. De rooilijn wordt vastgesteld op 15 meter vanaf de Straatweg en 5 meter vanaf de Daalhuizerweg. (GA 2503 / 2154-642)
Blauwdruk van Arnhemsestraatweg 24Op de tekening is het aanzicht van deze grote villa met torentje te zien. De plattegrondtekening laat op de verdieping een kamer voor de Freule en voor de Jonker zien. Ook is hier een babykamer gesitueerd. Op de zolderverdieping is plaats voor een garderobekamer.
In 1925 wordt Mr.Floris Marinus Pleyte, rechter in Arnhem, de nieuwe eigenaar en bewoner.
Aan het einde van de oorlog wordt het pand onherstelbaar beschadigd, en afgebroken.
Hier verrijst in 1955 een van de eerste flatgebouwen van Velp, van de NV Pensioenverzekerings Mij Metallicus.

Arnhemsche Straatweg 22 (nu flatgebouw nummer 28 - 74)
Ook voor de heer H. de Bruijn Tengbergen wordt in mei 1904 een vergunning aangevraagd voor de bouw van een grote villa Blauwdruk met koetshuismet koetshuis en stal. De architect is W. Honig. De rooilijn wordt vastgesteld op 15 meter vanaf de Straatweg en 5 meter vanaf de nieuw aangelegde weg in Ma Retraite (GA 2503 / 2154-643).
De plattegrondtekening laat in de kelder een stookplaats der centrale verwarming  zien.
Hendrik Herman Willem Spiele, expediteur uit Laag Soeren, wordt de nieuwe eigenaar en bewoner.
In 1955 verrijst hier een van de eerste flatgebouwen van Velp, van de NV Pensioenverzekerings Mij Metallicus

Het volgende gedeelte behoort tot het terrein waar het landhuis Schoonenberg is blijven staan bij het ontwerp van het villapark in 1904. De villa is bewoond door de steenfabrikant Arnoldus Terwindt. Na zijn overlijden in 1928 is het huis afgebroken en is de grond verkaveld.

Waldeck Pyrmontlaan 2
Het huis op de hoek van de Arnhemsche Straatweg en de Waldeck Pyrmontlaan is omstreeks 1935 gebouwd. De heer G.C.Eisma vraagt vergunning voor de bouw van een woonhuis met garage. De architect is A.G.Jansen, en de bouwkosten zijn f20.000 . (GA 2508 / 138-180) . Het wordt een heerenhuis met (overdekte) terrassen en erkers, 4 grote slaapkamers en een badkamer en op zolder twee dienstbodenkamers.

Arnhemsche Straatweg 20a (nu nummer 26)
In juni 1933 vraagt Herman van der Klip als eigenaar vergunning voor de bouw van een landhuis. De architect is J.G.A. Heineman, en de bouwkosten bedragen f6500. (GA 2508 / 125-191).  

Arnhemsche Straatweg 20/18 (nu nummer 24/22)
Dit dubbele huis is in 1932 door Bernardus Antonius Nijman gebouwd als “dubbel heerenhuis met villa uitstraling”.Tekening villa Arnhemsestraatwerg 20 en 18 Aan de straatzijde is één voordeur, de andere huisdeur is aan de zijkant. De bouwaanvrage dateert van juli1932.(GA 2508 / 119-207). De architect is J.C.A. Heineman, de bouwkosten zijn f14.000
De fam. Nijman woont in het linker woonhuis, voorzien van centrale verwarming. Het rechtergedeelte, met gevelkachels, wordt dan verhuurd.

Arnhemsche Straatweg 16 (nu nummer 20)
De villa is omstreeks 1905 gebouwd in opdracht van Jannetje Elisabeth Kolff, weduwe van Arend DiArnhemsestraatweg 16ngemans Mijs.
In maart 1911 vraagt Ferdinandus van Geldrop vergunning voor een verbouwing van Villa Vogelenzang aan de Arnhemsche Straatweg A95  (GA 2503 / 2172-326)
Ca 1920 is Hubertus Martinus van Schaik de eigenaar. Op een foto uit die tijd staat op het huis de naam “Middelharnis”.
Rond de jaren 1940 heeft de architect Johannes Henricus Renier hier gewoond. Hij heeft het ontwerp voor Dordtwijck gemaakt.
De villa is nu een gemeentelijk monument

 

Arnhemsche Straatweg 14 (nu nummer 18)
Voor de bouw van deze villa met torentje op de hoek met de Schonenbergsingel vraagt Dirk Theodorus Geerlings, pensionhouder te De Steeg, in augustus 1904 een vergunning aan. De architect is W.Honig. De rooilijn wordt vastgesteld op 15 meter vanaf de Straatweg en 5 meter vanaf de Schonenbergsingel. (GA 2503 / 2155-1031).
Na de oorlog wordt Jhr. Quintus, afkomstig van villa Mezzo Monte aan de Dillenburglaan, de nieuwe eigenaar.
In de zestiger jaren is de villa verkocht aan de Waterleiding Maatschappij Gelderland. Omdat de nieuwbouw van het kantoor toch elders wordt uitgevoerd, komt de villa in handen van makelaar Nicolaas van Moorselaar, die hier ook kantoor houdt.
De villa is nu een gemeentelijk monument.

Arnhemsestraatweg 14 Arnhemsestraatweg 14 Advertentie Moorselaar

Arnhemsche Straatweg 12b (nu nummer 14 en 16)
Dit perceel op de hoek van de Arnhemsche straatweg en de Schonenbergsingel blijft lange tijd tuin, behorend bij villa Mon Repos (nummer 12).
In 1956 laat Gerrit Robers, aannemer, hier een dubbelhuis met garage en schuur bouwen.
Het gedeelte op de hoek met de Schonenbergsingel wordt Armhemsestraatweg nummer 16, en komt in eigendom van de Stichting “van Nelle Personeel Pensioenfonds” te Rotterdam.
Het oostelijke deel wordt Arnhemsestraatweg nummer 14, en wordt verkocht aan Maartje Bakker, weduwe van Dirk Pieter Timmerman. In 1958 komt het in eigendom van de “Veluwse Auto Dienst NV” te Ermelo, en later van Drs. Gijsbert Pasman, direkteur van deze Dienst.

Het gedeelte van de Arnhemsche Straatweg met de nummers 12 tot 2 is in 1873 afgesplitst van het landgoed Schoonenberg en verkaveld.

Arnhemsche Straatweg 12
De villa Mon Repos is ca 1874 gebouwd, met Burchard Theodoor Elias, rijksontvanger, als eigenaar.
In februari 1907 vraagt Dr.E.Langenmeijer, arts te Velp, vergunning voor de verbouwing van villa Mon Repos. De architect is C. van Engelenburg (GA 2503 / 2161-249).
De villa in de chalet stijl heeft aan de voorzijde een grote serre en een rijke versiering van de zolderverdieping en het dak.

Arnhemsestraatweg 12  (foto G.Berends) Arnhemsestraatweg 12


In augustus 1912 vraagt E.Langenmeijer vergunning voor het bouwen van een kelderbergplaats t.b.v warmwater verwarmingsketel, bij villa Mon Repos aan de Arnhemsche Straatweg A99. De architect is W. Honig (GA 2503 / 2176-969).
In 1962 is Chris Berkhout eigenaar van het perceel F1495, huis en tuin 20,76 are, aan de Arnhemsestraatweg 12. Hij koopt een ten noorden gelegen stuk van de kwekerij van Siebelink: F2058, erf, tuin, garage, uitweg naar Schonenbergsingel, 5,43 are. Op het gedeelte achter Schonenbergsingel 2 t/m 8 wordt een grote “manege” gebouwd, met toegang vanaf Schonenbergsingel tussen nummer 8 en 10. In de praktijk wordt het gebouw gebruikt als sporthal voor handbal, tennis en badminton.
In 1971 komen percelen F1495 en 2058 in eigendom van VOF Boekbinderij Wijman, met als vennoten Bonifacius Antonius Wijman en Johannes Wilhelmus Leonardus Loosen. Het bedrijf komt in de problemen en het huis en de sporthal worden in 1973 op een veiling verkocht aan G.Franke.
De sporthal raakt in verval en komt regelmatig in opspraak.
De villa wordt verhuurd, en o.a. de dierenartsen Tammes, Meursinge (Droppers?) maken gebruik van het pand.

Arnhemsche Straatweg 10
Bij de afsplitsing van het landgoed Schoonenberg in 1873 komt dit deel in eigendom van de architect Gerlag Jan van Gendt. Rond 1878 wordt het huis met de klok gebouwd (VillaVilla met de klok Hora).
In januari 1925 vraagt eigenaar Jan Vos, waalsteenfabrikant, vergunning voor de verbouwing van de villa Flora. (GA 2508 / 66-30)
Ludwig Cohn wordt dan de nieuwe eigenaar, en woont daar tot zijn overlijden rond 1980.
De villa is nu een gemeentelijk monument.

Arnhemsche Straatweg 8
Bij de afsArnhemsestraatweg 8, getekend door Anton Homanplitsing van het landgoed Schoonenberg in 1873 komt dit gedeelte in eigendom van de architect Gerlag Jan van Gendt. Rond 1878 wordt de villa gebouwd.
Van 1943 tot 1952 heeft de familie Wortelboer in de villa gewoond. Het huis is in 1944 gevorderd geweest door de Duitsers.
In de vijftiger jaren krijgt het huis een kantoorbestemming, eerst van de NV Grondexploitatie en beleggingsmaatschappij “Arnhem Zuid” met J.Smulders, later van een accountantscombinatie, en nu “Melspring”.

 

Arnhemsche Straatweg 6/4
Bij de afsplitsing van het  landgoed Schoonenberg in 1873 komt dit perceel in eigendom van graanboer Harmen Geerlings.

Verbouwing winkelpand Verstraate Verbouwing winkelpand Verstraate

In 1915 begint Cornelis Verstraate hier een winkel als juwelier-horloger. De bouwtekeningen laten de bestaande en nieuwe situatie in 1935 zien. De winkeldeur wordt verplaatst naar de zijkant van het pand en er wordt een etalage gebouwd, gelijk aan de voorzijde van het pand. (GA 2508/ 141-272)
In 1974 wordt Wilhelmina Braakman, woninginrichtster, de nieuwe eigenaar van het huis.
In het huis op nummer 6 heeft enige tijd agent Schaap van de gemeentepolitie Rheden (Velp) met zijn vrouw gewoond.

Arnhemsche Straatweg 2
Op deze plek staat op de hoek met de Wilhelminastraat de herberg De Kroon, beter bekend als “juffrouw Tersteeg”. Mevrouw Tersteeg – Delgijer leidt hier de “Uitspanning Tersteeg”.
Vanaf 1914 neemt Albert Wijlhuizen de zaken over en komt hier benzinestation, stalhouderij en autostalling. Vanaf 1928 onder de naam "NV Autobedrijf Wijlhuizen" en later als "VOF Autobedrijf Wijlhuizen" met als vennooten Wouter en Barend Wijlhuizen.

Bouwtekening autobedrijf Wijlhuizen Bouwtekening autobedrijf Wijlhuizen


In 1935 wordt het café en de schuur met stalling vervangen door nieuwbouw van een huis en garagebedrijf. (GA 2508/133-262)
Na 1980 zijn er diverse eigenaren, waaronder A. van Tilburg, M. Schiks, autohandelaar uit de Vlashofstraat, en Leo de Nobel uit Oosterbeek.
Na 2000 maakt de garage plaats voor een appartementengebouw met winkelgalerij.

 

 

Copyright © 2012 Historievandaalhuizen.nl. Admin