Algemeen Ziekenfonds Afdrukken E-mail

Algemeen Ziekenfonds 'Arnhem en Omstreken'
In het pand aan de huidige Arnhemsestraatweg 348, toen 36, was gevestigd het Algemeen Ziekenfonds 'Arnhem en Omstreken'. Dit pand is van 1950 tot eind zeventiger jaren eigendom geweest van het Algemeen Ziekenfonds. Na een grondige verbouwing kon het Ziekenfonds pas in maart 1952 haar intrek nemen in het pand. In 1972 is het verhuisd naar Wageningen. De onderneming heette eerst Alg. Ziekenfonds Arnhem en Omstreken, later Rijnstreek.Voorzijde gedenkboek Algemeen Ziekenfonds 'Arnhem en Omstreken'

Naar aanleiding van het zilveren jubileum van het Algemeen Ziekenfonds in 1955 is er een gedenkboek uitgegeven: 25 jaar-Algemeen Ziekenfonds 'Arnhem en Omstreken'-1930-1955.(Gelderland Bibliotheek)
De onderstaande informatie komt uit het jubileumboek:
De eerste 20 jaar was de heer P.C. Wilod Versprille directeur, hierna opgevolgd door de heer J. Zuidijk. In het eerste gedeelte van het boek is aan de heer Wilod Versprille de eer om de vroegste historie van het ziekenfonds te beschrijven. De Maatschappij-Ziekenfonds 'Arnhem en Omstreken' werd op 14 mei 1930 opgericht mede naar aanleiding van het in werking treden van de ziektewet. Opmerkelijk is dat in die begin tijd Velp niet hoorde tot het werkgebied van het Algemeen Ziekenfonds omdat hier Het Ziekenfonds van het Algemeen Velps Armbestuur actief was. Geen bode zag kans om hier maar iets te bereiken. Bodes waren lange tijd de spil van het ziekenfondswezen. Zij waren verantwoordelijk voor de werving van nieuwe leden, het innen van de premie en het uitbetalen van de artsen. De leden betaalden een vast bedrag, per week of maand, aan het ziekenfonds waardoor ze recht kregen op medische zorg van de bij het ziekenfonds aangesloten medici*.
Door de oorlogsomstandigheden is een deel van het archief van het Ziekenfonds verloren gegaan, wat een grote reorganisatie van de ledenadministratie tot gevolg had, welke tot na 1955 duurde.
Het ledental groeide gestaag en vanaf 1950 werd maandelijks het voorlichtingsblaadje 'Het Ziekenfondsblad' aan verzekerden uitgereikt. Daarnaast werd een Huisorgaan uitgegeven. Eerst onder de naam ' 't Pleisterke', later gewijzigd in 'Internos'.
In de loop der jaren werd het Ziekenfonds steeds professioneler. Eind 1952 nam het bestuur het initiatief tot het treffen van een voorziening in de verzekering tegen ziekenhuis-en sanatoriumkosten van hen die wegens overschrijding van de inkomensgrens niet bij het Ziekenfonds konden worden ingeschreven. Een jaar later wordt er Fonds Bijzondere Noden in het leven geroepen.
In 1952 werd in samenwerking met het Alg. Ziekenfonds Maatschappij 'Voorzorg' in Arnhem een kantoordrukmachine aangeschaft. (Rotaprint drukmachine) Voor de drukkerij werd ook een snijmachine, een ril- en perforeermachine en een foto-copieerapparaat aangeschaft. Deze machines werden in 1954 ondergebracht in een speciaal hiertoe bijgebouwde ruimte, waarbij tegelijkertijd de archiefruimte werd vergroot.
Op 2 april 1955 heeft 'Arnhem & Omstreken 91.303 verplichtverzekerden en 31.042 vrijwilligerverzekerden, waarvan 111.446 tevens lid waren van het Aanvullingsfonds. En in dit jaar werd apotheker K.J.G. Hinnen uit Velp voorzitter van het bestuur.

Kantoor, archiefruimte Algemeen Ziekenfonds Kantoor Algemeen Ziekenfonds


Het personeel werd verdeeld in twee groepen, de binnendienst en de buitendienst. Tot de binnendienst behoorden o.a. de kantoorbedienden en tot de buitendienst de controleurs en bodes. In de jaren '50 waren er ruim 40 bodes in dienst. Deze hadden tot taak het geld bij de verzekerden thuis te innen. Geleidelijk aan kregen deze boden meer administratie en rekenwerk te verrichten. Ze moesten de vraagbaak worden voor de verzekerden en dienden goed op de hoogte te zijn van alle verstrekkingen en voorwaarden welke het fonds verleende. Zij waren 'het gezicht' van het Ziekenfonds. De bodes werden gecontroleerd door de controleurs. Met de komst van de giro- en de automatische incasso in de tweede helft van de twintigste eeuw verdween voor veel ziekenfondsen langzaam het belang van een grote 'buitendienst'.
In de loop der jaren zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de administratie en de medische zorg. Zo heeft één van de medewerkers zich onderscheiden door de invoering van de schooltandartsverzorging.'

*Het Ziekenfondsenbesluit uit 1941 introduceerde een verplichte ziektekostenverzekering voor alle loontrekkende werknemers met een inkomen onder een door de overheid vastgestelde loongrens en hun afhankelijke gezinsleden. Deze regeling moest worden uitgevoerd door de door de overheid erkende ziekenfondsen, die als bewijs van erkenning het predicaat 'Algemeen Ziekenfonds' moesten gaan voeren.

 

Copyright © 2012 Historievandaalhuizen.nl. Admin