Natuurgeneeskundig Instituut 'De Nordstede' Afdrukken E-mail

 

Aan de Nordlaan op nummer 2/4 bevond zich een Gezondheidsoord. Het natuurgeneeskundig Instituut De Nordstede is hier gevestigd omstreeks 1924. Hier werden ernstig zieken behandeld door een natuurarts en verzorgd door verpleegsters. De leiding was in handen van directrice, Mej. J. van de Brugge. In het blad 'Ons Nederland' nummer 4 schrijft Mej. Van de Brugge in 1931 een overzicht van het doel en het streven van het gezondheidsoord en worden de afgebeelde foto's en advertentie gepubliceerd:

Advertentie De Nordstede'Wij zijn overtuigd, dat de Natuurgeneeswijze hoe langer hoe meer ingang vindt. In het buitenland, vooral in Duitschland en Zwitserland, is deze geneeswijze veel meer verbreid dan bij ons. In ons land is ons instituut haast het enige, maar naar de steeds talrijker wordende stroom patiënten te oordelen, komen er hoe langer hoe meer aanhangers.

De Natuurgeneeswijze, zooals die wordt gepropageerd door de Nederlandse Vereniging voor Natuurgeneeswijze, van welke Vereniging Dr. Y. Hettema, Natuurarts, voorzitter is, omvat de volgende delen:

1. Physische Therapie, d.i. gebruik maken van alle krachten en middelen, welke de natuur tot onze beschikking stelt tot het in stand houden of weer verkrijgen van onze gezondheid. Die middelen zijn bijvoorbeeld, licht, lucht, zon, water, warmte enz.

2. Homoeopatische geneesmiddelen, uitgaande van de leer, dat het lichaam dikwijls beter reageert op een milde zachte prikkel, dan op groote hoeveelheden sterke medicamenten.

3. Genezing door dieetvoeding. De Natuurgeneeswijze gaat uit van het beginsel, dat de mensch zich verkeerd voedt en daardoor zelf dikwijls de oorzaak is van allerlei zwakte- en ziektetoestanden.

4. Psychische geneeswijze. Dit omvat het aanwenden van geestelijke krachten in het heelal ter genezing van onze ziekten.

Er is dus een groot verschil tusschen deze en de schoolgeneeskunde. De laatste werkt met groote doses medicamenten, sera en injecties en van al deze middelen wil de Natuurgeneeswijze niets weten. Ook is de Natuurgeneeswijze vivisectievrij, dit beteekent, dat zij geen dierproeven noodig acht voor het bepalen van haar geneesmethoden en geneesmiddelen.

Geheel in overeenstemming met deze beginselen is ons huis ingericht. Het is vrij gelegen in een grooten tuin en van alle kanten kunnen licht, lucht en zon vrij toetreden.

Er is gelegenheid voor allerlei waterbehandelingen, zooals gewone en geneeskrachtige baden, voet- en zitbaden, douches, begietingen, wikkels en omslagen, licht-, lucht-, en zonnebaden, hoogtezon, heilgymnastiek, massage en magnetomassage.

Een der voornaamste behandelingsmethoden is het regelen der voeding. Daar de natuurartsen uitgaan van het idee, dat het meerendeel der ziekten ontstaat door voedingsfouten, wordt na allerlei onderzoekingen het dieet zorgvuldig geregeld en heel dikwijls met zulke resultaten als wijzelf niet zouden verwachten.De Nordstede 1931

Een der mooiste geneesmethoden is ook de behandeling met ambrine of paraffine. Deze methode is hier te lande nog weinig bekend, doch geeft uitstekende resultaten bij rheumatiek, spit, ischias, enz.

Verder bedoelt ons huis te zijn, een gezellig tehuis voor de gasten, die zich onder behandeling stellen. Groote huis- en eetkamer voor gezamenlijk gebruik der maaltijden, verder serres, waranda, tuin, enz. staan ter beschikking van hen, die genezing komen zoeken.'

In het blad 'Het Vaderland' van woensdag 9 oktober 1929 staat boven een stukje tekst vermeld: Spiritische Bladen. (Spiritische Bladen werd uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van Spiritisten, 'Harmonia'). Uit het stukje tekst blijkt dat het instituut plaats bood aan 20 patiënten. Ook wordt de behandeling met ambrine geroemd. Het instituut zou weldra vijf jaar bestaan.

Waarschijnlijk is het Instituut omstreeks 1937 beëindigd. Er is in 1938 een bouwaanvraag gedaan voor nieuwbouw van 4 woningen, de huidige nummers 10 t/m 16.

 

Copyright © 2012 Historievandaalhuizen.nl. Admin